Internasjonalt engasjement

Asia

Asia er verdensledende når det gjelder total akvakulturproduksjon (mengde og verdi), og står for mesteparten av verdens oppdrett av karper, reker og bløtdyr. Nofima arbeider på flere fronter innen akvakultur i Asia.

Kina, India, Vietnam, Thailand og Indonesia er de fem største akvakulturprodusentene hva angår mengde. Deres samlede produksjon utgjør mer enn 80 % av verdens totale produksjon.

Sykdom er en faktor som har betydelig innvirkning på produksjonen av oppdrettsarter i denne verdensdelen. Økt motstandsdyktighet mot sykdom vil redusere produksjonskostnadene og ha en positiv effekt på både lokalmiljø og human helse, forutsatt lavere bruk av antibiotika og andre kjemiske behandlinger. Dette betyr at

  • Det er behov for effektiv metodikk og teknologi.
  • Det må utvikles kompetanse for å bruke slik metodikk.
  • Foredlede bestander må distribueres effektivt for å oppnå størst mulig positiv virkning.

Nofimas prosjektarbeid i Asia er med på å utvide vår kunnskap og ekspertise slik at vi kan bidra til en mer effektiv og bærekraftig utvikling av akvakulturproduksjon i Asia.

India
Nofima har to innfallsvinkler når det gjelder å bekjempe sykdommer i indisk akvakultur:

  • utvikling av vaksiner
  • selektiv avl

Alvorlige sykdommer som White Spot Syndrome Virus (WSSV) hos reker og bakterielle infeksjoner hos karpe, forårsaker hvert år store produksjonstap og økonomiske tap.

Gjennom å utvikle molekylære metoder for bruk i avlsprogrammer for tigerreke og Rohu-karpe, er det mulig å bekjempe sykdommer effektivt. Det kan gjøres ved å velge ut individer som er genetisk overlegne når det gjelder motstandsdyktighet, og bruke dem som foreldre i de neste generasjonene. Indiske og norske forskere vil også jobbe med å finne løsninger som sikrer at produksjonsanlegg over hele India får nyte godt av denne utviklingen.

I samarbeid med flere forskningsinstitusjoner og industripartnere i Norge og India har Nofima som mål å identifisere og karakterisere antigener i viktige sykdomsfremkallende organismer (bakterier og virus) hos fisk og reker, og å utvikle effektive forebyggende behandlinger for disse. Prosjektet forventes å kunne tilby nye vaksineprogrammer til både norsk og indisk akvakulturnæring.

Filippinene
I 1988 ble et betydningsfullt prosjekt kalt GIFT (Genetic Improvement of Farmed Tilapia) startet opp på Filippinene, med Nofima (daværende Akvaforsk) som ledende forskningsorganisasjon. Et hovedmål med prosjektet var å vise at selektiv avl kunne være effektivt hos tropiske arter, selv om dette ikke hadde lyktes tidligere. GIFT ble ledet av ICLARM (Center for Living Aquatic Resources Management) og finansiert av FNs utviklingsprogram UNDP og Asian Development Bank.

Vill tilapia ble hentet inn fra Egypt, Ghana, Kenya og Senegal, og brukt sammen med fire lokale stammer fra Filippinene. Dette var noen av de viktigste funnene da prosjektet ble avsluttet i 1997:

  • Stor variasjon mellom de ulike bestandene av Nil-tilapia.
  • 23 % av variasjonen i vekst skyldtes genetisk variasjon.
  • En 85 % økning i tilvekst etter fem generasjoner med seleksjon!

Dette arbeidet og tilhørende oppfølgingsprosjekter har blitt tildelt tre priser. I dag er mange kommersielle avlsprogrammer basert på GIFT-bestanden.

Vietnam
Nofima har i lang tid hatt vietnamesiske samarbeidspartnere. Prosjekter gjennomført i samarbeid med RIA 1 (Research Institute for Aquaculture No.1) har hatt som mål å øke GIFT-tilapiaens toleranse for lave temperaturer, og å forbedre tilveksten gjennom selektiv avl.

De første resultatene viste betydelig variasjon i toleransen for lave temperaturer, og etter seks generasjoner med seleksjon ved lave temperaturer ble det oppnådd en 9 % økning i tilvekst per generasjon. Bestanden av Nil-tilapia har dannet grunnlaget for tilsvarende prosjekter i Kina og Nicaragua, og for kommersiell oppdrett i Mexico.

Fangst av genetisk foredlet Rohu-karpe i India. Foto: Nofima, Nick Robinson

Fangst av genetisk foredlet Rohu-karpe i India.

En av våre indiske samarbeidspartnere, Dr. Kanta Mahapatra, i klekkeriet for Rohu-karpe ved CIFA i India. Foto: Nofima, Nick Robinson

En av våre indiske samarbeidspartnere, Dr. Kanta Mahapatra, i klekkeriet for Rohu-karpe ved CIFA i India.

Med mange hender går arbeidet lett! En del av det store teamet som var med på å produsere, administrere og studere den genetisk foredlede Rohu-karpen i India. Foto: Nofima, Nick Robinson

Med mange hender går arbeidet lett! En del av det store teamet som var med på å produsere, administrere og studere den genetisk foredlede Rohu-karpen i India.

En avlet Rohu-karpe som viser vesentlig forbedret tilvekst sammenliknet med forrige generasjon. Foto: Nofima, Nick Robinson

En avlet Rohu-karpe som viser vesentlig forbedret tilvekst sammenliknet med forrige generasjon.