Fagdag

Fremtidens smoltproduksjon - Andre konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Nøkkeldata

Sted Sunndalsøra
Pris Påmelding før 1. september, kr. 2 800. Påmelding etter 1. september, kr. 3 500.
Startdato 23. oktober 2012
Sluttdato 24. oktober 2012

I samarbeid med Sunndal Næringsselskap og Møre og Romsdal fylkeskommune, ønsker Nofima alle interesserte velkommen til konferansen «Fremtidens smoltproduksjon – Andre konferanse om resirkulering av vann i akvakultur» på Sunndalsøra 23.-24. oktober 2012.

Havbruksnæringen er utpekt som en framtidsnæring for Norge. Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var på 29 milliarder i 2011. Produksjonen av settefisk er i endring etter at myndighetene har åpnet for at fisken kan bli inntil 1 kg før den settes ut i åpne nøter i sjø, mot 250 gram per i dag.

En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst og utvikling i denne næringen. Resirkulering og lukkede anlegg kan her være virkemiddel. Dette vil bli sentrale tema under den andre konferansen om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra i slutten av oktober.

Gjennom smoltproduksjonen legges grunnlaget for en laks som har god helse, velferd, og prestasjon i den tradisjonelle sjøfasen. Derfor er de metodene som benyttes i smoltproduksjonen helt avgjørende for at dette målet skal bli nådd. I norsk lakseindustri i dag er imidlertid konseptet settefisk og smolt i sterk endring, siden en nå kan produsere settefisk på opptil 1 kg før utsett i tradisjonelle nøter.

En slik fisk kan være mer robust enn en mindre smolt, og kan tenkes å føre til redusert svinn, kortere produksjonstid i åpne nøter i sjø, og færre problemer med lakselus. Videre er bruk av resirkulering av vann i landbaserte anlegg blitt mer vanlig, for å oppnå økt kontroll på oppdrettsmiljøet og for å ta vare på vannressursene. Det er også initiativ i gang for produksjon av postsmolt i lukkede anlegg i sjø.

Nofima har i flere år hatt et sterkt forskningsfokus på bruk av resirkulering av vann i akvakultur, og hvordan det påvirker velferd og ytelse hos laks. Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap ønsker økt akvakulturvirksomhet i kommunen, og har lagt forholdene til rette for dette med næringsareal, vannbåren spillvarme og gründerstøtte.

I 2008 ble den første konferansen «Resirkulering av vann i oppdrett» holdt på Sunndalsøra, med stort fremmøte, engasjerte diskusjoner og innlegg fra internasjonalt anerkjente forskere. I 2010 åpnet Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen «Nofima senter for resirkulering i akvakultur», på Sunndalsøra. Senteret er et forskningsverktøy for å bestemme fiskens krav til vannkvalitet, ernæring og produksjonsmetoder i resirkulert vann.

Under konferansen blir det inviterte innlegg fra oppdrettere, myndigheter, leverandørindustri og forskere.

Innleggene presenteres i to hoveddeler.

  • Del 1 av konferansen får fokus på smoltproduksjon i landbaserte resirkuleringsanlegg. Det blir bolker om industriens erfaringer og forskningsbehov samt forskning på vannkvalitetskrav, velferd og prestasjon i resirkulert vann. Leverandørindustrien vil bli invitert til å presentere forslag til design og dimensjonering av resirkuleringsanlegg for produksjon av 1 kg smolt.
  • Del 2 av konferansen vil fokusere på lukkede anlegg i sjø for produksjon av 1 kg postsmolt. Innen dette temaet tar vi for oss design og dimensjonering, forskning på vannkvalitet, velferd og prestasjon relatert til lukkede anlegg i sjø, samt håndtering og utnyttelse av slam fra både landbaserte resirkuleringsanlegg og lukkede anlegg i sjø.

Arrangørene bak konferansen vil være Nofima, Sunndal Næringsselskap og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen har så langt gitt et positivt forhåndssignal om å støtte konferansen. Det vil også søkes arrangementsstøtte fra Havbruksprogrammet ved Norges Forskningsråd.

For arrangørene,

Bendik Fyhn Terjesen, Seniorforsker, Nofima
Per Helge Malvik, Daglig leder, Sunndal Næringsselskap


 

I 2010 åpnet Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Nofima senter for resirkulering i akvakultur. Foto: Reidun Lilleholt, Nofima

I 2010 åpnet Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Nofima senter for resirkulering i akvakultur.

Aktuelle saker