Forskningsområde

Bærekraft og fiskevelferd

I de fleste henseende er god dyrevelferd synonymt med lite sykdom, god tilvekst og god fôrutnyttelse, altså god og kostnadseffektiv produksjon. Dette er bakgrunnen for vår fokus på velferd i forskningsarbeidet.

I den vestlige verden vektlegges det stadig mer at mat skal produsere på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte i 1987 bærekraftbegrepet som: "Utvikling som møter behovet i dag uten å redusere sjansen for at kommende generasjoner skal få dekket sitt behov". Vår forskning innen temaet bærekraft berører både spissfaglige problemstillinger med relevans for bærekraft, og tverrfaglige tilnærminger hvor utviklingen vi bidrar til, sees på i en større samfunnsmessig sammenheng.

Både vårt verdigrunnlag og norsk lovgiving forplikter oss til å ivareta hensynet til velferden hos dyr i vår varetekt. Dette gjelder også oppdrettsfisk. I tillegg ser både de store butikkjedene og konsumentene av norsk sjømat på god dyrevelferd i produksjonen som et kvalitetskriterium.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
For å sikre god faglig kvalitet innenfor så mange fagfelt, legger vi stor vekt på å etablere gode samarbeidsrelasjoner med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

None Foto: Frank Gregersen, Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Hilde Toften

    Forskningssjef, Produksjonsbiologi

    Tlf: +47 77 62 90 53

Person

 

Forskningsområde innenfor Bærekraft og fiskevelferd

Fiskevelferd

Det er mange måter å definere fiskevelferd, og velferdsforskerne ved Nofima bruker en definisjon der fiskens mestringsevne står sentralt. Fiskevelferd er ikke et eget fagområde, men en integrering på tvers av tradisjonelle fagfelt og langs hele verdikjeden.

Vannkvalitet

Vannkvaliteten kan være en begrensende faktor for å oppnå optimal vekst og god velferd hos oppdrettsfisk. Ved Nofima arbeider vi for å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan ulike vannkvaliteter påvirker fiskens velferd i intensiv settefiskproduksjon.

Økologisk akvakultur

Fra 2008 forventes en årlig global vekst i produksjon av økologisk sjømat på 15-20 %.

Et voksende forbrukersegment legger stor vekt på følelser og immaterielle verdier (dyrevelferd, miljø, etikk, image med mer) når de kjøper mat. Sjømatprodukter har fram til nå ikke vært fremtredende i markedet for økologisk mat.