Forskningsområde

Ernæring og fôrteknologi

Siden lakseoppdrett startet i Norge rundt 1970, har det skjedd en rivende utvikling av fiskefôr, både når det gjelder produksjonsteknologi, ingredienser, kunnskap om fiskens næringsbehov og fôring.

Fôret utgjør over 50 % av kostnadene i norsk oppdrett, og fôr av høy kvalitet er nødvendig både av hensyn til fisken og for økonomien i oppdrett.

Fôret skal sikre nødvendig tilførsel av energi og næringsstoffer slik at fisken oppnår normal livsutfoldelse og sikrer fiskens vekst, helse og velferd. Dessuten er fôret viktig for produktets spisekvalitet og mattrygghet, og hvilke fôrressurser som benyttes er avgjørende for hele produksjonens bærekraft.

Rask utvikling
Utviklingen i næringen gir oss stadig nye utfordringer innen ernæring, fôr og fôring. Vi vet fortsatt for lite om hvordan rask vekst påvirker behov for spesifikke næringsstoffer hos oppdrettsfisk. Variasjon i pris og tilgang på råvarer medfører behov for å vite hvilke råvarer og hvilke mengder av disse som kan benyttes til ulike fiskearter og samtidig sikre vekst, fôrutnyttelse, helse og kvalitet på fisken vi spiser.

Flere typer råvarer
Tidligere var laksefôr basert på fiskemel og fiskeolje. Dette er imidlertid begrensede ressurser, noe som gjør at andre fôrmidler må fases inn etter som produksjonen øker.

Fokuset på bærekraft og ressursutnyttelse er økende også innen havbruk, og det arbeides kontinuerlig med å finne gode, alternative fôrmidler. Det brukes stadig mer vegetabilske fôrmidler, og avfall som for eksempel avskjær fra fiskeforedlingsindustrien har blitt en viktig ressurs.

Effektiv utnyttelse
Som matproduksjon er imidlertid fiskeoppdrett allerede en effektiv måte å utnytte ressursene på om vi sammenligner med annen kjøttproduksjon. Dersom vi bare spiste plantekost, ville selvsagt all næringen gått rett til menneskemat. Men i moderne lakseoppdrett får vi tilbake 30 % av fôrressursene i form av laksefilet, som er dobbelt så mye som ved produksjon av for eksempel svinekjøtt.

Nofima har et mål om å utvikle fôr basert på en optimal utnyttelse av eksisterende og alternative fôrråvarer.

Aktuelle saker

Kontaktperson

Person

 

Forskningsområde innenfor Ernæring og fôrteknologi

Ernæring

Laksebein som fôrmiddel.

Bedre utnyttelse og verdiskaping av marine fôrråvarer og ingredienser.

Fôrets næringsstoffer

Veksthastigheten til laks og regnbueørret i oppdrett øker stadig på grunn av fremgang innen avl, ernæring og røkting. Med den økte veksthastigheten må vi stadig revurdere fiskens behov for de ulike næringsstoffene.

Fôrteknologi og formulering

Nofima utvikler fôr basert på en optimal utnyttelse av eksisterende og alternative marine fôrråvarer.

Produktstabilitet

Under produksjon av næringsmidler har råstoffkvaliteten og prosessen stor betydning for produktets kvalitet og egenskaper.

Prosess- og produktutvikling

Nofima arbeider med utvikling og optimalisering av prosesser og produkter til bruk i næringsmidler, ”functional foods”, kosttilskudd, farmasi, fôr og tekniske områder.

Råvarer i fiskefôr

Fiskemel.

Nofima utvikler kunnskap om optimal bruk av dagens marine fôrråvarer, i synergi med aktuelle vegetabilske proteinkilder.