Forskningsområde

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Evnen til å utvikle nye produkter som forbrukerne velger og liker er helt avgjørende for næringsmiddelindustrien. Det er flere faktorer som påvirker forbrukernes valg. Det kan være knyttet til produktet selv, til forbrukerne, til situasjonen eller omgivelsene rundt.

Gjennom å øke forståelsen for hvilke faktorer som er viktige for å oppnå et vellykket produkt, blir produktutviklingen mer effektiv.

Forbrukerforståelse
Nofima fokuserer på å bidra til mer målrettet produktutvikling gjennom å utforske hvordan matopplevelsen påvirkes av forskjellige faktorer - som produktets og måltidets sammensetning, forbrukerens holdninger og settingen rundt. Vi har internasjonal spisskompetanse på å forstå forbrukerens opplevelse og sensoriske persepsjon av mat i ulike situasjoner. Denne forbrukerforståelsen er spesielt viktig for å imøtekomme en økende etterspørsel etter mer helseriktig mat. Produktinnovasjon på dette området kan være basert på kartlegging av forbrukernes holdninger og forståelse for hvordan:

 • informasjon oppfattes og påvirker valg av helseriktige produkter
 • helseriktige produkter og komponenter oppfattes sensorisk
 • hvilke konsekvenser dette har for forbrukerens valg

 

For å forstå forbrukerne benytter Nofima en tverrfaglig innfallsvinkel. Forskning og kunnskap fra flere forskjellige vitenskapelige områder som næringsmiddelteknologi, statistikk, ernæring, sensorikk og markedsanalyse kobles sammen. Vi har kompetanse innenfor alle disse områdene, samt i å utvikle og skreddersy passende målemetoder og statistiske teknikker/-modeller til forbrukertester.

Segmentering
Ulike grupper av forbrukere forholder seg til mat på forskjellige måter. Dermed vil det være variasjoner i hva det er viktig å fremheve i forhold til den enkelte målgruppe. Det er derfor essensielt å kartlegge hvilket eller hvilke segmenter man henvender seg til - ettersom deres identitet, holdninger og preferanser er avgjørende for hvordan de velger.

Med tanke på at segmentene barn, unge og eldre har spesielle ernæringsmessige behov, samtidig som de er vanskelig å tilfredsstille sensorisk, har Nofima ekstra fokus på disse segmentene som forbrukere av helseriktige produkter.
Videre jobber vi med å kartlegge preferanser for blant annet tradisjonsmat og økologisk mat. Vi studerer også preferanseforskjeller basert på kulturelle faktorer blant annet for å se på eksportmuligheter for norske næringsmiddelprodusenter.

None Foto: Astrid Hals
Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Aktuelle saker

Kontaktperson

 • Margrethe Hersleth

  Seniorforsker, F.aman. II, Inst. for kjemi, biotekn. og matvitenskap, UMB

  Tlf: +47 64970159

  Mobil: +47 901 89 021

 • Øydis Ueland

  Forskningssjef, Sensorikk, forbruker og innovasjon

  Tlf: +47 64970494

  Mobil: +47 996 07 621

Person

 

Forskningsområde innenfor Sensorikk, forbruker og innovasjon

Forbrukerstudier

Nofima har gjennom en årrekke bygd opp solid kompetanse i forbrukerstudier. Vi har erfaring med metoder som måler og avdekker produkters optimale egenskaper i forhold til forbrukeres valg og konsum.

Innovasjon og produktutvikling

Innovasjon og produktutvikling

For å hevde seg i dagens tøffe konkurransesituasjon må næringsmiddelaktører ha fokus på nyskaping og innovasjon i et stadig høyere tempo. Fokus på innovasjon er et av de viktigste virkemidlene for å øke konkurransekraften og verdiskapingen i matsektoren.

Mat og informasjon

Informasjon i dagspresse påvirker vårt syn på blant annet mattrygghet.

Merking av mat er et omfattende område. Det stilles en rekke absolutte krav fra sentralt hold, for eksempel til informasjon om vekt, holdbarhetsdato, ingredienser, kontakt og tilbereding.

Mat og situasjon

Smakspreferansene våre påvirkes av omgivelsene. Mange produkter oppleves annerledes når de konsumeres hjemme, sammenliknet med på restaurant, i en kantine eller på reise.

Sensometri

Slik kan et sensometriske kart se ut

Sensometri er koblingen mellom sensorikk, matematikk og statistiske metoder. Faget omfatter både analyse- og måleverktøy for syn, lukt, berøring, smak og lyd.

Sensorikk

Sensorikk er læren om sansene. Med sensorisk analyse menes menneskers beskrivelse av produktenes utseende, lukt, smak, tekstur og lyd.