Forskningsområde

Forbruker og marked

Forbruker- og markedsforskningen i Nofima fokuserer på fire hovedtema relatert til mat: Kunnskap om markeder og markedsutvikling, internasjonale handelsbetingelser, kjøpsadferd på forbruker- og industrinivå samt markedsbasert produktutvikling.

Målet er å forbedre industriens muligheter til å utvikle nye produkter, utvikle nye markeder og til å forbedre deres kommunikasjonsstrategier rettet mot forbrukerne og kunder. Samtidig ønsker vi å utvikle kunnskap som myndighetene kan bruke i mat- og helsepolitiske spørsmål.

Markedsforskning

Nofima forsker på markedsføring. Vår forskning er teoribasert men det legges stor vekt på kunnskap om den industrien og næringen som vi studerer. Slik bakgrunnskunnskap er avgjørende for å kunne lage gode undersøkelser og analyser.

Forskning på kjøpsadferd er relatert til forbrukeradferd og industriell kjøpsadferd, herunder også markeder, segmenter og nisjer. Typiske overordnede tema her vil være “hva påvirker beslutningene”, “hva kjennetegner beslutningsprosessene”, ”hvordan kan markedene segmenteres”, ”hvordan kan valgene påvirkes”.

Institusjonelle rammer eller markedsforutsetninger – muligheter, barrierer og strukturer – har de senere årene ofte vært relatert til internasjonale markeder der krysskulturelle aspekter på den ene siden og strukturelle og legale faktorer på den andre siden er viktige elementer. Dette siste elementet har særlig blitt aktualisert de senere årene i og med at bruken av handelsbarrierer har blitt mer fremtredende.

Såkalt ikke-tariffære handelsbarrierer er en samlebetegnelse for alle typer tiltak som kan begrense internasjonal handel utenom tollbarrierer, eksempelvis ulike former for prisregulerende mekanismer, toll- og handelsadministrative tiltak og ulike tekniske reguleringer. Disse tiltakene kan være legitime offentlige reguleringer blant annet for å beskytte miljøet, sikre kvalitet eller for å beskytte folkehelsen. Samtidig kan slike tiltak også misbrukes i proteksjonistisk øyemed eller føre til unødig byråkratiske ordninger.

Vi forsker på motivene for bruk, effekten av og responsen på disse tiltakene.

Markedsbasert produktutvikling

Forskningen her har som mål å produsere forskningsbasert kunnskap om hvordan markedsbasert produktutvikling skjer i skjæringspunktet mellom råstoff, teknologi, produkt og forbruker. Arbeidet med dette temaet inkluderer blant annet studier av barrierer og suksesskriterier for produktutvikling, forbrukertester og evaluering av produktkonsepter, identifisering av hva som er opplevd som viktige produktegenskaper og hvordan råstoff og prosess kan tilpasses for å optimalisere disse egenskapene.

Forskningsinnsatsen rettes både inn mot forbrukermarkeder så vel som industrielle markeder og har ofte i seg komponenter fra andre fagfelt som prosess, teknologi og råvarekunnskap.

Strategi og effekt

Strategi og effekten av bruken av de fire virkemidlene (pris, produkt, distribusjon, reklame/promosjon) er også sentralt i markedsforskningen. Strategiutvikling og tiltak er basert på kunnskap om viktige markedsforhold.

Tematisk er markedets oppfatninger omkring bærekraft og miljømerking et viktig tema. Vi forsker både på forbruker- og industriellnivå på dette temaet. Målet er å avdekke hvordan forbrukerne og kunder tenker omkring temaet, hvordan det påvirker kjøpsatferd og å avdekke drivkreftene bak utviklingen, hvilken betydning det har for norsk sjømatindustri, og om eller hvordan miljø kan brukes i profilering av norsk sjømat.

Et annet viktig tema er sjømat og helse, der vi blant annet setter et søkelys på barnas spisevaner og muligheter for å forbedre kostholdet.

 

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Forbruker og marked

Forbruker/kjøpsadferd

Målet er å forbedre industriens muligheter til å utvikle nye produkter, og til å forbedre deres kommunikasjonsstrategier rettet mot forbrukerne.

Industriell kjøpsadferd

Hva påvirker profesjonelle kjøpere?

Hvordan påvirker oppfatninger og holdninger til industrielle kjøpere og andre organisasjoner markedsmulighetene for norske aktører?

Markedsstrategi

Hvordan kan norske sjømatbedrifter oppnå konkurransefortrinn ut fra kunnskap om markedsføring?

Produktutvikling, sjømat

Forskningsbasert kunnskap om hvordan markedsbasert produktutvikling skjer i skjæringspunktet mellom råstoff, teknologi, produkt og forbruker.