Forskningsområde

Marin bioteknologi

Dette forskningsområdet omfatter molekylærbiologi, marin bioprospektering og bioprosessering av marine råstoffer.

Langt mer av det råstoffet som tas opp av havet kan utnyttes, og slik bidra til nye produkter, nye bedrifter og bedre lønnsomhet for næringslivet langs kysten. Bedre utnyttelse av de marine ressursene omfatter bioprosessering av allerede tilgjengelige restråstoffer, samt utnyttelse av helt nye marine arter gjennom marin bioprospektering.

Nofima har tett samarbeid med private bedrifter og universitet og høgskoler nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten har lagt grunnlaget for en rekke kommersialiseringer og nye bedriftsetableringer. Aktuelle produktområder er matvarer, ingredienser til mat og fôr, helsekost, kosmetikk og biomedisinske produkter.

Det er Nofimas ambisjon å holde et høyt internasjonalt nivå innen marin bioteknologi.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Marin bioteknologi

Bioprosessering

Forsøkshall.

Bioprosessering av marine råstoffer gjennomføres i prosesslaboratoriet driftet av Nofima.

Energi og utslipp

Industrielt vasketårn for luktfjerning

Energiforbruk og kostnader knyttet til fjerning av vann (avvanning) fra biologisk materiale er sterkt avhengig av prosessløsning og teknologi.

Marin bioprospektering

Marin bioprospektering kan defineres som leting etter biomolekyler fra marine kilder, – søken etter nye og unike bioaktive komponenter med potensial for kommersielle anvendelser.

Miljøgifter

Nofima arbeider med utvikling og optimalisering av kostnadseffektive, industrielle prosesser for fjerning av miljøgifter i fiskemel og fiskeolje.

Molekylærbiologi

Den molekylærbiologiske forskningen ved Nofima omfatter studier av fiskens vekstpotensial, fettomsetning, organdannelse, reproduksjonsbiologi, motstandsevne overfor sykdommer og produksjonsrelaterte påvirkninger på helse og immunforsvar.

Protein- og pepton-produkter

Marine pulver, hydrolysater, ensilasje og gelatin fra fiskeskinn.

Separasjonsteknologi

Konsentrering eller isolering av kjemiske forbindelser.