Forskningsområde

Miljøgifter

Nofima arbeider med utvikling og optimalisering av kostnadseffektive, industrielle prosesser for fjerning av miljøgifter i fiskemel og fiskeolje.

Persistente miljøgifter er giftige organiske og uorganiske forbindelser som akkumulerer i levende organismer.

Høye nivå av miljøgifter er funnet i flere fiskearter fanget i nordeuropeiske farvann, og derav også i fiskemel og fiskeolje som er basert på industrifisk og biprodukter.

Miljøgifter i fisk stammer fra det de spiser, og fiskemel og fiskeolje er den viktigste kilden til disse stoffene i formulert fiskefôr.

Miljøgifter som er relevante for human helse inkluderer dioksiner, PCB, pesticider, kvikksølv og kadmium.

Nytt regelverk

Nytt regelverk på maksimum innhold i næringsmidler og fôr er vedtatt av den Europeiske Union.

Kun en mindre andel av nordeuropeiske fiskemel og fiskeolje har et nivå av miljøgifter over grenseverdiene. Krav om rensing av disse partiene vil likevel medføre økte kostnader og svekke konkurransekraften til produsentene.

Nofima arbeider med å utvikle og optimalisere kostnadseffektive, industrielle prosesser for fjerning av miljøgifter i fiskemel og fiskeolje.

Prosessene er basert på kjemitekniske enhetsoperasjoner som adsorpsjon, ekstraksjon og molekylærdestillasjon og kan også anvendes innen næringsmiddel- og helsekostindustri.

Aktuelle problemstillinger

  • Nivå i industrifisk og alternative råvarer
  • Massebalanser og fordeling i prosess-strømmer
  • Optimalisering av prosesser for fjerning av miljøgifter
  • Effekt av prosess på produktkvalitet
  • Oppskalering og integrering i eksisterende produksjonslinjer
  • Produksjonskostnader

 

Molekylærdestillasjonsanlegg for fjerning av miljøgifter i fiskeolje. Copyright: Nofima

Molekylærdestillasjonsanlegg for fjerning av miljøgifter i fiskeolje.

 Copyright: Nofima

Molekylstruktur til dioxiner og bromerte flammehemmere. Copyright: Nofima

Molekylstruktur til dioxiner og bromerte flammehemmere.

Aktuelle saker