Forskningsområde

Næring og bedrift

Nofimas forsking på dette området er sterkt forankret innenfor fagområdet økonomi – både bedrifts- og næringsøkonomi.

Gjennom mange års arbeid har vi utviklet en unik database som inneholder lange tidsserier av regnskapsdata fra enkeltbedrifter innenfor sjømatsektoren. Med basis i disse tallene gjennomfører vi analyser på bedrifts- og bransjenivå hvor økonomiske modeller blir utviklet og anvendt til å forklare utvikling i lønnsomhet, produksjon og struktur.

Kunnskap utviklet med basis i slike modeller blir anvendt til å gi forvaltning, bransjer og bedrifter råd om hvordan bedrifter kan foreta strategiske valg og myndigheter kan utvikle reguleringsregimet slik at bedrifter og næringer oppnår økt lønnsomhet og forbedret konkurranseposisjon. Dette er også kunnskap som er viktig for å utvikle forvaltning av marine ressurser slik at disse kan utnyttes effektivt innenfor bærekraftige prinsipper.

Faggruppen er lokalisert og integrert i et teknologi- og naturvitenskaplig forskningsmiljø. Blant annet inkluderer gruppen et sterkt fagmiljø innenfor sporbarhet. Problemstillinger som velges og faglig tilnærming bærer derfor preg av en nær kobling fagmiljø innenfor produksjonsteknologi og biologi. Samtidig krever den anvendte profilen til instituttet at økonomifaget tilpasses og brukes med en solid kunnskap om den næring og den konkurransearena som studeres.

Suksesskriterier

Strategiske valg er ikke statiske, men dynamiske. Det har sammenheng med at bedriften og dens forutsetninger er i stadig utvikling. Samtid endres omgivelsene slik at strategiske valg må korrigeres. Ved instituttet har vi over år studert hvordan bedriftenes evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser påvirker næringers og bedrifters økonomiske prestasjon og konkurranseposisjon. Dette har vist seg å være en særdeles viktig, men krevende egenskap. Økt kunnskap om hvordan bedriftens fleksibilitet, langs mange dimensjoner, utvikles og anvendes er derfor prioritert.

Forvaltning og verdiskaping

Marin sektor er bygget opp rundt store fiskebestander og gode oppdrettslokaliteter. Stadig flere næringer har interesser av god tilgang på kystsonen – for eksempel tradisjonell fiskerinæring, oppdrett og turistnæringen. Faggruppen er opptatt av å utvikle kunnskap om hvordan disse naturgitte fortrinnene bør forvaltes på en bærekraftig måte og samtidig danne grunnlag for næringer med internasjonal konkurransekraft.

Store deler av marin sektor lever av å høste og produsere fra ville fiskebestander. Dette skjer under strenge reguleringer av hvor store kvanta som årlig kan tas ut fra ulike fiskebestander. Innenfor faggruppen er det utviklet en unik kompetanse om hvordan valg av høstingsstrategier påvirker råstoffets kvalitet og den totale verdiskaping fra et gitt kvantum. Denne kunnskapen har vært mye anvendt for å tilpasse uttaket til preferanser i markedet slik at verdien av knappe ressurser kan økes.

Miljøvennlig produksjon

Produksjon av matvarer er energikrevende. Ved instituttet jobbes det i dag med å generere kunnskap om hvilke ulike drivere som påvirker energiforbruk og klimagassutslipp i matvareproduksjonen. Særlig har det vært en ambisjon om å forstå hvordan valg av høstingsstrategier, produksjonsstrategier og teknologi påvirker energiforbruket og miljøbelastningen. Slik kunnskap blir i dag anvendt for å utvikle forvaltning og foretaksstrategiske valg som kan redusere energiforbruk og miljøbelastning.

 

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Næring og bedrift

Bedriftsstrategi

Bedrifter tar mange strategiske beslutninger som ofte er kritiske for bedriftens evne til å overleve.

Markedsbasert høsting

Store deler av fiskerinæringa lever av å fiske og produsere mat fra ville fiskebestander.

Store deler av fiskerinæringa lever av å fiske og produsere mat fra ville fiskebestander.

Miljø og etikk

Produksjon av mat er å spille på lag med naturen.

Produksjon av mat er å spille på lag med naturen.

Sporbarhet

Hvor kommer matvaren fra? Dette er et stadig viktigere spørsmål for forbrukere og innkjøpere å få svar på.

Økonomi

Kunnskap fra økonomiske modeller brukes til å gi råd om strategiske valg, både til forvaltning, bransjer og bedrifter.