Forskningsområde

Økologisk akvakultur

Et voksende forbrukersegment legger stor vekt på følelser og immaterielle verdier (dyrevelferd, miljø, etikk, image med mer) når de kjøper mat. Sjømatprodukter har fram til nå ikke vært fremtredende i markedet for økologisk mat.

Derfor er det behov for å utvikle kunnskap som gjør norske næringsaktører i stand til å utvikle produksjonsformer, bygge merkevarer, utvikle gode markedsstrategier og skaffe konkurransefortrinn innen dette markedssegmentet. Økologisk laks og torsk er nisjeprodukter med internasjonalt godkjenningssystem og store markedsmuligheter.

Noen tall om tilbud og etterspørsel:

 • Rundt 100 land tilbyr forbrukerne sertifiserte økologiske produkter.
 • Det franske, tyske, sveitsiske markeder er de største og raskest utviklende markedene for økologisk laks.
 • Norge, Irland og Skottland produserte økologisk laks for det europeiske markedet i 2008.
 • I 2007 var det globale markedet for produkter fra økologisk akvakultur 60.000 tonn*.
 • Fra 2008 er det forventa en økning på 15–25 % i den globale produksjonen av økologisk sjømat*
 • Økologiske sjømatprodukter har mindre enn 0,1 % markedsandel av verdens totale sjømatproduksjon*.

* Tall fra Organic Monitor 2008.

Produksjonen av økologisk fisk i Norge er så langt beskjeden (to oppdrettere av laks og en av torsk i 2008). BioMar og Ewos produserer Debio-godkjent fôr som kan brukes i økologisk torske- og lakseoppdrett.

Ja takk til rød filet
Forskning Nofima har utført viser at forbrukere foretrekker økologisk laks framfor konvensjonell laks, og i gjennomsnitt er de villig til å betale 15 % mer per kilo laksefilet dersom kvaliteten ellers er den samme. Men økologisk laks er ofte blekere, siden det blir stilt krav om kun naturlig fargetilsetning i fôret. Forskningen viste også at for forbrukere som er vant til å kjøpe rød laks, forsvinner den ekstra betalingsvilligheten dersom den økologiske laksen er blek. For å oppnå en akseptabel merpris og lønnsomhet er det derfor viktig at det norske regelverket (Debio) nå godkjenner alternative og effektive fargetilsetninger som for eksempel gjærsopp som gjør det mulig å produsere like røde laksefileter som i vanlig laks uten for store merkostnader.

Øker markedet totalt sett
Utfordringen for Norge er nå å skape en konkurransedyktig og bærekraftig norsk økologisk torske- og lakseproduksjon for eksport. Som verdens største lakseeksportør må Norge delta i denne utviklingen.

Enkelte har uttrykt bekymring for at konvensjonelle produkt automatisk får et negativt stempel når tilsvarende produkt blir markedsført som økologiske. Erfaringer fra meieribransjen har imidlertid vist at slike bekymringer er grunnløse, da det å ta inn økologiske produkter i et ellers konvensjonelt sortiment kan være positivt for sortimentet som helhet.

Forbrukere oppfatter økologisk som positivt, og merkevarer som markedsfører økologiske produkt blir derfor assosiert med noe positivt. Når det gjelder fisk kan en trolig også forvente at økologisk laks etterspørres av nye forbrukersegment som ellers ikke kjøper oppdrettslaks. Dette kan bidra til å øke det samlede laksemarkedet. Større produksjon og salg av økologisk laks er ellers viktig for en effektiv distribusjon og for en senking av prisen til forbruker.

Konvensjonell produksjon kan bli mer miljøvennlig
Resultater, erfaringer og delløsninger fra økologisk produksjon har ofte vist seg å være viktige for å gjøre tradisjonell produksjon mer miljø- eller dyrevennlig. Ved økt satsing på økologisk fiskeoppdrett kan konvensjonelle produsenter i større eller mindre grad ta i bruk og tilpasse slike delløsninger i sin drift.

Behov for FoU på fisk
Mangelen på forskning og erfaringer med produksjonsformen medfører at vi for en stor del må basere oss på forskning som er utført innen økologisk landbruk. På grunn av manglende kunnskap om og erfaringer fra økologisk fiskeoppdrett er det et stort behov for å utvikle og dokumentere produksjonsmetoder, og undersøke produktkvalitet, produktivitet og effektivitet for ulike produksjonsformer i samsvar med regelverket.

Mer kunnskap og utvikling innen produksjon og marked er også nødvendig for å skaffe seg nødvendige konkurransefortrinn for oppdrett og finne gode strategier for markedsføring av økologisk laks.

Regelverk
En harmoniseringsprosess av det europeiske regelverket rundt økologisk fiskeoppdrett er i gang. Utfordringen i denne harmoniseringen av internasjonalt regelverk er at en står overfor mange spørsmål og etiske dilemma. Det er en stor debatt i den økologiske bevegelsen om oppdrettsfisk i det hele tatt kan godkjennes som økologisk og hva økologisk fiskeoppdrett i så fall bør innebære. Det trengs vitenskapelig dokumentasjon for å utvikle et godt regelverk som er nødvendig for å bygge tillit hos forbrukere og for at næringen kan utvikle økologisk oppdrett i fremtiden.

Norge og Sverige er foregangsland når det gjelder regelverk for økologisk mat. Det er derfor viktig at Norge, som den største lakseoppdrettsnasjonen, går foran og øker kunnskapen om økologisk fiskeoppdrett, slik at regelverket blir best mulig og tilpasset norske produksjonsforhold.

 

I Norge oppdrettes det både økologisk torsk og laks. Foto: Debio

I Norge oppdrettes det både økologisk torsk og laks.

Norsk økologisk laks er etterspurt på det europeiske markedet. Foto: Villa Organic AS

Norsk økologisk laks er etterspurt på det europeiske markedet.

Fra 2008 forventes en årlig global vekst i produksjon av økologisk sjømat på 15-20 %. Foto: Villa Organic AS

Fra 2008 forventes en årlig global vekst i produksjon av økologisk sjømat på 15-20 %.

Kontaktperson

 • Ingrid Olesen

  Forskningssjef, Avl og genetikk

  Tlf: +47 64 97 04 38

  Mobil: +47 976 94 098

Person

Tilhørende program

Relatert forskningsområde