Forskningsområde

Råvare og prosess

Biologiske råvarer har gjerne store svingninger i kvalitet på grunn av årstider, klima, vekstbetingelser, artsvariasjoner og lagringsbetingelser. Når råvarene benyttes i næringsmiddelindustrien kan det føre til at kvaliteten på sluttproduktet også blir varierende. Variasjoner i kvalitet kan igjen føre til redusert fortjeneste på grunn av økt svinn og misfornøyde kunder.

Kundene har en klar forventning til smak og konsistens på et produkt, og denne er det viktig at industrien og matbutikkene imøtekommer. Det er derfor svært viktig at næringsmiddelindustrien har kunnskap om råvarenes kvalitet og hvordan råvarene kan benyttes mest mulig effektivt - både med tanke på økonomi, bærekraft, helse og miljø.

Kvalitetsvariasjoner må registreres tidlig

Stor variasjon i råvarekvaliteten kan gjerne bli forsterket i den videre prosesseringen, dersom ikke prosess og lagring styres. Næringsmiddelindustrien har behov for å registrere variasjoner så tidlig som mulig i produksjonsprosessen, og å kompensere for variasjonene ved justering av prosessbetingelser eller resept. Derfor er det vesentlig å kunne utføre målinger av råvarekvaliteten i selve produksjonen - på produksjonslinja. I den forbindelse er hurtige spektroskopiske målemetoder svært godt egnet. De fanger opp både kjemiske og fysiske egenskaper ved råvarer og produkt.

Tverrfaglig kompetanse

Kunnskapen om råvarer og deres kvalitet er stor i hele Nofima, og læring på tvers av råvaregrupper og tradisjonelle skillelinjer har lenge gitt positive kunnskaper begge veier. Hos Nofima har vi laboratorier med avanserte analyseinstrumenter og et av Europas mest anerkjente sensoriske panel som vurderer produkter ut fra smak, lukt, tekstur og farge.

 

None Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt og egg

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Ragni Ofstad

    Forskningssjef, Råvare og Prosess

    Tlf: +47 64970293

    Mobil: +47 90 59 29 81

Person

 

Forskningsområde innenfor Råvare og prosess

Biospektroskopi og sensorteknologi

Behovet for raske og ikke-destruktive målemetoder er økende, først og fremst fordi det stilles krav til økt produksjonseffektivitet samtidig som produktkvaliteten skal opprettholdes eller forbedres.

Multivariat statistikk og datamodellering

Det er utrolig mange faktorer som påvirker en matvare, som for eksempel kvalitet på råvarene, produksjonsprosessen, instrumenter som benyttes i produksjonen og til kvalitetskontroll. Det skal mye til for å få et produkt til å smake likt hver gang.

Råvarekunnskap

Sammenhengene mellom råstoffkvalitet, prosess og matvarekvalitet er komplekse. Dagens konkurransesituasjon krever høy produktutviklingstakt, hvilket gjør innovasjon til et viktig område innen matproduksjon.