Kurs

Kurs i hygiene og mattrygghet 10 studiepoeng

Nøkkeldata

Sted Nofima, Osloveien 1, Ås
Pris Kursavgift kr 25.500,-
Startdato 5. november 2012
Sluttdato 5. juni 2013

Det moderne lovverket for mat verden over slår fast at det er matprodusentens ansvar at maten er trygg. Hva må til for at industrien skal kunne ivareta dette ansvaret?

Det er avgjørende at alle som arbeider med mat, både i matindustrien og leverandører til industrien vet hvordan trygg mat produseres slik at gode rutiner kan være praksis fra første dag. Oppdatert kunnskap

om helsefarlige stoffer som kan smittes gjennom mat og vann og videre om råvarekvalitet og matprosesser er derfor avgjørende for bedriftenes evne til å tilby trygg mat til forbrukerne.

Mål
Kursdeltakerne skal utvikle kunnskap, forståelse og holdninger i forhold til produksjon av trygg mat i hele verdikjeden generelt og egen virksomhet spesielt.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne til sin egen bedrifts Trygg-mat-politikk og bedriftens grunnforutsetninger for trygg mat. De skal også kjenne til rammene for trygg mat; som risiko og regelverk. Videre skal de forstå betydningen av viktige virkemidler bedriftene kan bruke for å oppnå målene, slik som aktuelle kvalitetssystemer, fysiske forhold ved produksjonsanlegget, renhold og desinfeksjon, renholdskontroll, opplæring og risikokommunikasjon.

Målgruppe
Kurset gis på masternivå, og forutsetter at deltakerne har kunnskap om temaet på bachelornivå eller liknende. Kandidater med relevant erfaring, men uten fagrelevant formell bachelorutdannelse vil kunne kvalifisere til opptak, etter individuell godkjenning av UMB.

Kurset ble utviklet i 2008 i samarbeid med Nofima og TINE, og er beregnet både for private og offentlige aktører med langs hele verdikjeden. Kurset har vært gjennomført to ganger tidligere, med gode evalueringer. Det er en fordel at kursdeltakerne har sitt arbeid knyttet opp mot trygg mat.

Kurset kan inngå i en erfaringsbasert master i industriell matproduksjon.

Kurset går over tre samlinger:
1. samling: 5. - 7. november 2012
2. samling: 4. - 6. mars 2013
3. samling: 3. - 5. juni 2013

Lærekrefter

Hovedansvarlig for kurset: Elisabeth Fjærvoll Olsen, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Kurset gjennomføres i samarbeid med Nofima. Kontaktperson: Berit Foss Hille

Fagfolk fra flere miljøer på UMB, Norges veterinærhøgskole, Nofima og andre aktuelle faginstitusjoner og matindustrien vil bidra med forelesninger, øvelser og veiledning i kurset.

Typiske deltakere på kurset vil være:
• medarbeidere med relevant bachelorutdanning fra noen år tilbake,som trenger en oppdatering
• medarbeidere med lang, relevant erfaring men uten formell utdanning i feltet
• medarbeidere som har relevant faglig bakgrunn, men som er nye i trygg-mat arbeidet
• medarbeidere med spesielt ansvar for kvalitetssystemer, renhold og hygiene.

Innhold
• regelverk og myndighet
• næringsmiddelfarer (allergener, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske kontaminanter)
• risiko knyttet til råvarer, ingredienser mm. Oppfølging og samarbeid med leverandører
• lokaler, tilførsler (vann, damp, isvann, luft, trykkluft), soner og driftsforhold
• prosesser, metoder og teknologi for å sikre trygg mat
• renhold og desinfeksjon
• metoder for å overvåke og kontrollere trygg mat og renhold
• systemer for mattrygghet (KSL, HACCP, ISO 22000:2005,BRC etc.) og organisering av trygg mat-arbeidet
• kommunikasjon av trygg mat og næringsmiddelrisiko.

Arbeidsmåter i kurset
Kurset vil bli lagt opp med tre samlinger à tre dager. Mellom samlingene og etter siste samling forventes gjennomføring av selvstudium og arbeid med forskjellige hjemmeoppgaver. Total arbeidsinnsats på et 10 studiepoengkurs er estimert til normalt ca 300 timer.

Teorien presenteres i forelesninger på samlingene samt gjennom litteratur som gjøres tilgjengelig eller som søkes av kandidatene selv. Teoretisk kunnskap knyttes til praktisk virkelighet ved at deltakerne får hjemmeoppgaver med relevans til egne jobbrelaterte arbeidsoppgaver.

På samlingene settes det av tid til å dele erfaringer mellom deltakerne, både fra arbeidet med hjemmeoppgavene, og gjennom presentasjon og drøfting av problemstillinger deltakerne ser i eget arbeid, fortrinnsvis knyttet opp mot de aktuelle temaer som gjennomgås. Erfaringsdeling vil foregå både i plenum og i mindre grupper. Formen kan være gruppearbeid, enkeltpresentasjoner,panel- og plenumsdebatter.

Eksamen
Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til UMBs regler.Evaluering av tre skriftlige arbeider. Karakterskala: bestått/ikke bestått. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt kursbevis.

Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding her