Nettverk

Nyskapning for kjøttbransjen

Nøkkeldata

Sted Nofima Mat på Ås
Pris kr 16.000 NOK + mva. pr. bedrift (max 3 deltakere per bedrift)
Startdato 23. september 2009
Sluttdato 30. november 2010

FULLSATT. Er det mulig å utvikle innovative produkter og/eller løsninger for leveranser til den offentlige sektor? I dette nettverket tar vi utgangspunkt i behovet til kunder i den offentlige sektor.

Innovasjon, nyskapning, prosessutvikling og gode logistikkløsninger er vesentlige faktorer for en bedrifts lønnsomhet og overlevelse i markedet. Det handler mer og mer om å tilfredsstille kunders spesifikke behov, dersom man ønsker å være kunders foretrukne leverandør.

For at bedriften skal sikres et langt og lønnsomt" liv", må slik omstilling skje kontinuerlig. Evnen til å forstå kundens behov og kundens premisser er svært viktig. For å lykkes må bedriften klare å kombinere dette med bedriftens egne "verktøy" og kunnskapsprosesser for utvikling av nye, kundetilpassede løsninger.

Gjennom nettverket tar vi utgangspunkt i en systematisk arbeidsmetodikk for innovasjon og produktutvikling, som trinnvis bygger bro fra markedskunnskap til produkt. Ved å benytte en systematisk tilnærming i produktutviklingsarbeidet, øker sannsynligheten for suksessrike produkter. I dette nettverket tar vi utgangspunkt i behovet til kunder i den offentlige sektor.


Mål for nettverket
I regi av Nofima Mat og KLF skal det i perioden høst 2009 til høst 2010 arrangeres et produktutviklingsnettverk der målet er å gi deltakerne ny kunnskap om innovasjonsprosessen og prototypeutvikling. Deltakerne skal få nyttig innsikt i prosesser og verktøy som kan implementeres i egen bedrift. Etter ønske fra KLF vil vi i dette nettverket ta utgangspunktet i "det offentlige" som kundegruppe.

I løpet av samlingene vil bedriften få kunnskap om hvordan de skal komme fra idé til produktkonsept og prosessløsninger på en inspirerende og effektiv måte, Bedriften vil få:

 • Innsikt i innovasjon- og nyutviklingsarbeid og betydningen av dette
 • Jobbe praktisk med kreative teknikker
 • Lære om observasjonsstudier og kvalitative teknikker
 • Innsikt i markedstrender og framtidsbilder
 • Gjennomgang av de ulike faser frem til prøveproduksjon/prototypeutvikling


Hver deltakerbedrift skal i løpet av nettverksperioden jobbe med et case for å lære seg metoder for å drive med nyskapning. Målet er å identifisere markedsmuligheter og forbrukerbehov (her; den offtentlige sektor), velge ut de beste ideene og lage et produktkonsept. Se temaoversikt for samlingene.

Målgruppe
Målgruppen er kjøttforedlingsbedrifter som leverer eller ønsker og levere skreddersydde løsninger mot offentlig sektor for eksempel; barnehage, SFO, offentlige kantiner, alders- og sykehjem, sykehus, forsvaret og lignende. Det vil også være aktuelt for bedrifter som har en "institusjonspreget" struktur som for eksempel kantiner i store bedrifter, offshore etc.

Gjennomføring
Nettverket består av 3-4 samlinger med faglige innlegg, erfaringsutveksling og øvelser. Arbeidet med utvikling av eget produktkonsept foregår i tiden mellom samlingene med støtte fra fagperson. Hver bedrift har tilgang på veiledning fra fagperson innen rammene for nettverket.

Tidspunkt og sted for samlingene
Samling 1: 23. og 24. september, Nofima Mat på Ås
Samling 2: Januar 2010, Nofima Mat på Ås
Samling 3: 2010, Nofima Mat på Ås
Samling 4: Erfa-samling (gjennomføres hvis behov)


Avgiften inkluderer deltakelse på samlingene, lunsj, materiell, samt timekostnader for faglig veiledning innenfor nettverkets rammer. En "Bli kjent middag", dekkes også innen nettverkets rammer.
Øvrig kost, losji og egne reiseutgifter dekkes av den enkelte deltager.

Påmelding
Påmeldingsfristen er 28. august 2009. Påmeldingen er bindende!

Påmelding til:
Nofima Mat, v/ Camilla Grefsli, camilla.grefsli@nofima.no, tlf. 64 97 04 24 eller fra vår hjemmeside: www.nofima.no
Eller til KLF v/ Bjørn-Ole Juul-Hansen, bojh@kjottbransjen.no

Deltakerantallet er begrenset til 6-8 bedrifter. Vi anbefaler at minst to personer fra samme bedrift deltar på samlingene, slik at det blir lettere å få til erfaringsutveksling og gode prosjektteam. Deltakerne kan gjerne representere forskjellige miljøer i bedriften.

Dersom dere ønsker mer informasjon om nettverket, så ta kontakt med:

 • Nettverksleder Camilla Grefsli, camilla.grefsli@nofima.no, tlf 64 97 04 24 / 93 41 59 45
 • Bjørn-Ole Juul-Hansen, bojh@kjottbransjen.no, 91 35 93 82
 • Tom Chr. Johannesen, tom.chr.johannesen@nofima.no, tlf 64 97 82 74 / 90 15 87 83
 • Stine Alm Hersleth, stine.alm.hersleth@nofima.no, tlf 64 97 03 20 / 97 54 16 69


Foreløpig temaoversikt
Det er viktig å merke seg at temaene i nettverket kan endre seg noe underveis, da nettverk er en interaktiv arbeidsmodell der deltakerne skal ha muligheten til å påvirke innholdet.

1. samling 23. og 24. september 2009
Marked og muligheter, avdekke behov
• Presentasjon av nettverksmodellen og rammene vi forholder oss til
• Presentasjon av deltakerbedriftene, bli kjent øvelser
• Trender og markedsmuligheter
• Innsikt i egen kjernekompetanse
• Innovasjonsprosessen - PU-modellen
• Presentasjon av utfordringer fra aktuell kunde i offentlig sektor
• Avdekke behov gjennom observasjonsstudier og kvalitative teknikker
• Planlegging av prosjektarbeid i egen bedrift fram til neste samling

Dag 1: Felles middag og sosial kveld for å bli bedre kjent
Arbeid i egen bedrift mellom samlingene.
Andre aktuelle temaer i nettverket:
Kreativitet og idégenerering
• Presentasjon av bedriftenes prosjekt, erfaringsutveksling
• Kreativitet og kreative teknikker
• Forbrukerbehov som utgangspunkt for idégenerering
• Idégenerering - praktisk gjennomføring av kreative prosesser med ulike teknikker
• Hvordan kan industridesign bidra i idéprosessen?
• Åpen innovasjon - samarbeidsarenaer
• Planlegging av prosjektarbeid i egen bedrift fram til neste samling
Ideutvikling,
• Teknisk produktutvikling - prototypeutvikling
o Praktisk øvelse i kjøtthallen

Konseptbeskrivelse og prototypeutforming
• Konseptbeskrivelse; videreutvikling av idéene
• Øvelse: Konseptutvikling

Arbeid i egen bedrift mellom samlingene.

Presentasjon av bedriftenes prosjekt, erfaringsutveksling

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 • Et steg videre

  23. april 2009

  Marianne Holen har ett års fartstid i kjøttbransjen. Det er ikke nok, innser daglig leder i Hafjell Mat. Derfor meldte hun seg på nettverk hos Nofima Mat.

 • Fellesnevner: kjøtt 18. januar 2007