Informasjonsside

Vår historie

Røttene til Nofima går helt tilbake til 1931 da ”Norges Hermetikklaboratorium” ble etablert. Instituttet, som senere fikk navnet Norconserv, var et av landets første bransjeinstitutter. Tidligere Akvaforsk, Matforsk og Fiskeriforskning har også eksistert lenge og har sin opprinnelse fra begynnelsen av 1970–tallet. Selskapene har i mange år bidratt sterkt med verdiskapende utvikling innenfor akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Etableringen av Nofima AS

Høsten 2003 tok Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet initiativ til en gjennomgang av respektive sektorers forskningsinstitutter. I 2004 la en nyopprettet styringsgruppe frem en innstilling om Den blå-grønne matalliansen; Samlet innsats og ny struktur.

I St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling Den Blå åker, og i St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning, ble det fremmet forslag om å styrke samarbeidet mellom marin forskning og landbruksforskningen.

Et av argumentene var at forbrukere og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, stiller de samme krav til mat enten den er produsert på land eller i vann. I tillegg var mange av de samme faglige utfordringene knyttet til landbruksbasert matproduksjon og produksjon av sjømat.

Forslaget ble også fremmet på bakgrunn av at FoU-markedet i økende grad var blitt internasjonalt og en del av de viktigste utenlandske konkurrentene var konsolidert eller i ferd med å samle seg til større enheter. I tillegg økte finansieringen til forskningsinstituttene fra internasjonale kilder, deriblant EUs rammeprogrammer. På bakgrunn dette, ble det ytret et ønske om å utvikle de norske fagmiljøene til å bli internasjonalt konkurransedyktige.

En omorganisering av forskningsmiljøene ville skape bedre koordinering og tettere forskningsfaglig samarbeid mellom de fiskeri -, havbruks - og landbruksvitenskapelige forskningsmiljø. Målet med denne omorganiseringen var å oppnå betydelige faglige og markedsmessige synergieffekter.

I mars 2005 foreslo regjeringen å etablere et holdingsselskap for den næringsrettede FoU-virksomheten med hovedkontor i Tromsø og med datterselskap i Bergen og Ås, samt at man ville vurdere å etablere et datterselskap i Tromsø. Selskapet ble til slutt dannet ut fra Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk, Norconserv samt relevant næringsrettet FoU - aktivitet ved forvaltningsinstituttene Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Veterinærinstituttet. I mai 2005 foreslo regjeringen å etablere Nofima AS. Stortinget sluttet seg til forslaget  juni 2005.

Det ble opprettet et interimsstyre og tilsatt en administrerende direktør for interimsperioden og ulike tiltak ble satt i gang for å forberede etableringen av det nye forskningskonsernet.

I forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2007, la regjeringen Nofima-saken frem for Stortinget, som videre ga tilslutning til etableringen av Nofima. Høsten 2007 overtok Nofima aksjene og ble eier av instituttene. Omfattende arbeid med de ulike fusjonsprosjektene og organisasjonsstrukturen ble staket ut. Konsernsjef, kommunikasjonsdirektør og øvrige lederstillinger ble tilsatt og konsernet ble operativt fra 01.01. 2008.

Fusjon

I 2011 besluttet Nofima å innfusjonere heleide datterselskaper i morselskapet Nofima AS. Bakgrunnen for fusjonen var å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet.

Den 4. april 2011 vedtok de involverte styrene å signere fusjonsplanen og styrets rapport i sin helhet, slik at Nofima Marin AS, Nofima Mat AS og Nofima Bergen AS gikk inn i morselskapet Nofima AS ved fusjon etter de forenklede regler i aksjelovens paragraf 13-23. Morselskapet, Nofima AS, overtok samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i datterselskapene.

Fusjonen ble gjennomført 6. juli 2011.