Offentlig program

FoU-start Follo

FoU-formidling til nye og eksisterende bedrifter - for nyskaping i Follo. Målet er å bidra til økt innovasjons- og nyskapningsevne som øker konkurransekraft og verdiskapning i bedriftene og dermed regionen.

Programplan

Hvorfor innføre programmet "FoU-start FOLLO" som et virkemiddel?

 • FoU-formidlingen i Follo er igangsatt av Follorådet, som et virkemiddel for å forsterke nyskaping og næringsutvikling i Follo.
 • Programmet bygger videre på tidligere erfaringer (TEFT-programmet, kompetansemegling) som viser at bedrifter ofte ikke kjenner til FoU-miljøer som kan hjelpe dem, og at det kreves proaktivitet i forhold til bedriftene for å etablere et samarbeid med fagmiljøene.
 • De tradisjonelle prosjektmulighetene som Skattefunn, Brukerstyrte prosjekter, Innovasjon Norge-prosjekter og EU-prosjekter medfører ofte betydelig byråkrati og spesielle søknadskrav til form og innhold, som gjør at bedriftene ikke tar bryet med å gå inn i slike prosjekter.
 • Erfaringene viser at første skritt i et FoU-samarbeid må være enkelt og ubyråkratisk, og på bedriftens premisser.
 • Bedriftene oppsøkes av en FoU-formidler som hjelper dem de første skrittene med det problem de står overfor, uten at det medfører masse skrive- og rapporteringsarbeid for bedriften.
 • Denne kritiske "oppstartshjelpen" er ofte nødvendig for å komme i gang med et mer omfattende samarbeid.

Mål

Strategisk mål:
Bidra til økt innovasjons- og nyskapningsevne som øker konkurransekraft og verdiskapning i bedriftene og dermed regionen

Operativt mål:
15 bedrifter i Follo skal innen utgangen av 2010 ha fått FoU-assistanse.

Fakta om FoU-start Follo

Prosjektperiode: 2009 og 2010
Prosjekteier: Follorådet, Strategisk næringsplan for Follo
Prosjektledelse/koordinator: Bioparken, Ås, Reidun Gangdal
FoU-formidlere: Colin Murphy, UMB og Arvid Landaas, Nofima

Samarbeidspartnere: Campus Ås (UMB, Nofima, Bioforsk og Norsk institutt for Skog og landskap)
Kompletterende programmer: Enterprise Europe Network og FoU-inkubator-programmet med støtte fra SIVA og Akershus fylkeskommune, VRI, IN- og NFR-programmer, EU-programmer.

 

FoU-assistanse omfatter:

 • Follo-prosjekter (kjøp av kompetanse med litt økonomisk hjelp)
 • SkatteFUNN-prosjekter
 • VSP-prosjekter
 • VRI-prosjekter
 • Prosjekter i regi av kompetansenettverk for småskala mat (egen støtteordning under Verdiskapningsprogrammet)
 • Økologiprosjekter (Økologiprogrammet)
 • Internasjonale koblinger (EEN-prosjekter, dvs company missions, teknologisamarbeid++)
 • Inkubatorhjelp til gründere
 • Hovedoppgaver og prosjektoppgaver i bedrift
 • Hospitering ved kurs i regi av UMB
 • Skreddersydde kurs i etter- og videreutdanning
 • Ordinære kjøp av kompetanse fra FoU-miljøer


Rammer:

 • Tilrettelegging av aktiv FoU-formidling mellom FoU-miljøer og bedrifter i regionen skal stimulere til næringsutvikling og nyskapning i regionen.
 • Samarbeidet skal skape synergieffekter som vil styrke regionens konkurransekraft.
 • Bedrifter med utviklingsvilje og -potensial vil bli prioritert
 • Ingen spesielle krav til bedriftsstørrelse eller bransje.
 • Ordningen omfatter både godt etablerte bedrifter og nystartede virksomheter.
 • FoU-kompetanse er ikke begrenset til Campus Ås, selv om det vil være naturlig at mye kompetanse hentes herfra.


Hva gjør FoU-formidlerne?

1. Bedriftene oppsøkes aktivt av FoU-formidlere, som gjennom samtaler med bedriftens ledelse kartlegger deres behov og knytter dem til fagfolk og forskere som kan hjelpe dem med aktuelle problemstillinger.

2. Det etableres Follo-prosjekter, som er kjøp av kompetanse fra et kompetansemiljø i eller utenfor Follo. Programmet yter litt økonomisk støtte til bedriftene, max kr 50.000 pr prosjekt og bedrift. Dette utgjør max 50 % av prosjektkostnadene, 25% må betales av bedriften selv, og 25% dekkes av bedriftens timekostnader. Dvs. at maksimal prosjektramme er kr 100.000. En slik fordeling av kostnader mellom bedrift og virkemiddelapparat er en innarbeidet og vanlig måte å stimulere til økt FoU, og slike ordninger benyttes i dag av Forskningsrådet, Fylkeskommunene, IN og i EU-prosjekter. Det er viktig å påpeke at pengene kun kan benyttes til kjøp av kompetanse ifølge spesifisert tilbud fra et FoU-miljø og at de ikke utbetales til bedriftene, men til FoU-miljøene.

3. Programmet kan også finansiere hjelp til SkatteFUNN-søknader, kompetansesøk i utlandet, forskerstøtte ved besøk i utlandet, finansiering av studentoppgaver i bedrift, skriving av søknader til brukerstyrte prosjekter, eller andre FoU-behov som bedriften måtte ha. Alt dette er i utgangspunktet nødvendig oppstartshjelp.

Rutiner:

 • FoU-formidler oppsøker bedrift, kartlegger behov og foreslår prosjekt.
 • FoU-formidler kontakter aktuelt kompetansemiljø og fagperson og forklarer problemstillingen.
 • Kompetansemiljøet utarbeider et tilbud som bedrift aksepterer.
 • FoU-formidler lager en kort bedriftsrapport hvor prosjekt anbefales innenfor tids- og kostnadsrammer. Prosjekttilbud vedlegges rapporten. FoU-formidler utarbeider et tilbudsbrev som signeres av FoU-formidler og ansvarlig prosjektleder (Bioparken). Dokumentene sendes til bedrift og kompetansemiljø.
 • Etter avsluttet prosjekt betaler bedrift og program kompetansemiljøet. Det signeres videre et sluttmeldingsskjema, som dokumenterer at budsjettene er fulgt og prosjektet er gjennomført etter intensjonene.


Programmet åpner for å etablere en enkel første samarbeidsrelasjon mellom bedrift og FoU-miljø. Kjennskap til hverandre er verdifullt i seg selv, og er første skritt til et videre samarbeid som begge parter kan ha nytte av.


Follo-prosjektet er en smakebit, ofte et forprosjekt for å fremskaffe data til et beslutningsgrunnlag for et større prosjekt. Det skapes en relasjon mellom mennesker i bedrift og FoU-miljø, som kan utvikles videre til nytte for begge parter. I løpet av dette første prosjektet kan det planlegges hvordan videreføringen av arbeidet skal gjennomføres og finansieres. Partene vil bli kjent med hverandre, og kan få den gjensidige tilliten som trengs for å gå videre i et større samarbeidsprosjekt.

None

Lenker

Lenker