Prosjekt

Biostatistikk og bioinformatikk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 31. desember 2008
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Hovedmål for prosjektet er å utvikle og anvende robuste og brukervennlige statistiske og kjemometriske metoder for dataanalyse innen næringsmiddelforskning.

Strategisk intituttprogram

Metodikken som utvikles i dette prosjektet har mange bruksområder, som for eksempel:


1. prosessforståelse og kontroll
2. analyse og forståelse av sensoriske data og forbrukerforskning (sensometri)
3. håndtering av nye utfordringer innen bioteknologi (bioinformatics).

Brukervennlige statistiske metoder ønskes
Matvarer påvirkes alltid av en mengde faktorer, som for eksempel råvarer og prosessbetingelser. Råvare egenskaper er påvirket av mange og svært komplekse faktorer som for eksempel genetiske faktorer eller miljø faktorer. Disse faktorene påvirker en mengde av de relevante kvalitetsegenskapene som et produkt har. For å forstå slike komplekse sammenhenger, og også for å bruke dette i produktutvikling og kontroll, er det svært viktig å ha statistiske metoder som kan brukes til å analysere mange og komplekse variabler og prøver samtidig.

Mangfoldige bruksområder
Under prosjektets gang har Nofima Mat utviklet flere nye, brukervennlige metoder. Deriblant:

1. Valideringsteknikker for å kontrollere og motvirke faren for overoptimistiske resultater. Teknikken tar for seg hele den mate¬ma¬tiske prosessen, ikke bare den statistiske parameterestimeringen, men også slike ting som modellvalg, variabelseleksjon og linearisering.

2. Metode for å korrigere lysspredningseffekter i enkeltceller og i vev, som bruker bakgrunnsinformasjon fra lysspredningsteori i "soft modelling".

3. Metoder for forbedring av prediksjoner innen proteomics. Det er blitt utviklet en helt ny metode der 2 D gel bildene analyseres på pixelnivå i stedet for måling av spot volum som brukes i alle kommersielle programvarer. Med dette unngår man helt problemet med manglende verdier, og man kan finne variasjoner selv for proteiner som overlapper sterkt på en 2 D gel, og også i randsonen av mettede protein spot.

4. Teknikk og programvare for studier av tverrfaglige datasett. Dette er en av de store utfordringer som skapes av moderne forskning og utvikling der det som oftest er i sammenhengene mellom mange typer data at den virkelig nyttige innsikt kan oppnås. Vi jobber b.a. med å utvikle forbedrede teknikker for brukervennlig presentasjon av resultatene, noe som er helt nødvendig for effektiv kommunikasjon mellom bruker og dataanalytiker.

5. Strategi for analyse av data med komplekse sammenhenger som er egnet i tilfeller med få prøver og mange variabler slik man ofte har i funksjonell genomikk. Hensikten er å finne samspill mellom gener.

6. PanelCheck, en programvare for enkel og meget effektiv kontroll av dommere i et sensorisk panel. Programvaren er utviklet av Nofima Mat og er gratis å bruke. PanelCheck visualiserer resultater fra avanserte statistiske metoder som gjør det lett for brukeren å tolke resultatene. Dette gjøres ved hjelp av grafer og plotter og en enkel og intuitiv brukergrensesnitt.

7. Utvikling og konkrete anvendelser av metoder for å kombinere sensoriske og andre produktegenskaper i forbrukerundersøkelser. Metoder for koblinger av disse to aspektene er i stor grad fraværende i litteraturen. Vi vil utvikle metoder og software der metodikk er bortimot fraværende og lett tilgjengelig software er fullstendig fraværende.

8. Metoder for vekting av dommernes bidrag i et sensorisk panel for å oppnå en mer realistisk presentasjon og beskrivelse av de testede produktene. Vektingen vil bli påvirket av dommernes prestasjon som er avhengig av både flere prestasjonsparametere og hvordan den enkelte dommeren bedømmer i forhold til resten av panelet.

 

 

 

 

Tormod Næs er en av Nofima Mats tallknusere. Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Tormod Næs er en av Nofima Mats tallknusere.

Prosjektleder

  • Achim Kohler

    Forsker

    Tlf: +47 64970240

    Mobil: +47 901 80 765

Prosjektleder