Prosjekt

Culinology i Rogaland - Norwegian Centre of Expertise

Over hundre virksomheter er engasjert i klyngen NCE Culinology, som danner grunnlaget for en internasjonal satsing på norsk matmiljø. Nofima Norconserv AS er en sentral FoU aktør i denne klyngen.

Rogaland har lange tradisjoner for å utnytte frodig jord, mildt klima og et rikt hav til mat- produksjon. Rundt Stavanger er det etablert en rekke fullverdige verdikjeder innen landbruk og marin sektor med en samlet sysselsetting på rundt 20.000 personer. Primærproduksjonen er bare det første leddet i kjeden. I tillegg er det i Rogaland etablert velfungerende foredlingsbedrifter, distributører, spisesteder og butikker. Med i NCE Culinology er i tillegg produsenter av landbruksutstyr, tjenesteleverandører og offentlige FoU-institusjoner.


Vi liker å tenke på mat som noe tradisjonsrikt. Men mat- produsentene vet at både kunder og markeder er i stadig forandring. De stiller stadige nye innovasjonskrav til den som vil være med å konkurrere. Her kan matklyngen rundt Stavanger svare med sterke private og offentlige kunnskapsmiljøer. I regionen finnes både de store lokomotivbedriftene og de små kulinariske foretakene.


NCE-culinology tar sammen med partnerne tak i tre basis kunnskapsområder som skal videreutvikles i nært samarbeid med industrideltakere ved gjennomføring av en rekke innovasjonsprosjekter.

Måltidets hus

Samspill mellom bedriftene, FoU-enhetene, utviklingsaktørene og de offentlige instansene som sokner til matklyngen er en viktig del av klyngens strategi. Samhandlingen vil ha sitt hovedsete i kunnskapsmiljøet som skal utvikles innenfor Måltidets Hus. Det nye Måltidets Hus som er under bygging på universitetsområdet i Stavanger, skal bli et hovedsete for norsk måltidsnæring i årene som kommer. Huset vil være ferdig i januar 2009.

 

Internasjonalisering

Nærheten til EU skaper muligheter. Men kresne europeiske storbykunder stiller også matprodusentene overfor store krav.


Samlet sett har klyngen sterke posisjoner innen nasjonale så vel som internasjonale matmarkeder. Dette gir koalisjonen både tilstrekkelig bredde og variasjon, som gjennom utveksling av kompetanse og koordinering av aktiviteter i regi av NCE Culinology gjør det mulig å oppgradere næringsaktørenes innovasjonsevne og internasjonale konkurransekraft. Klyngen ønsker å knytte seg ytterligere opp mot internasjonale miljøer, blant annet Nederland som har et spennende matfaglig miljø. Klyngen er også en del av det internasjonale nettverket FINE (Food Innovation Network Europe) som har nær kontakt med de store matregionene i Europa.

Senteret har regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner. Visjonen er å løfte produksjonsmiljøet i Rogaland og norsk matproduksjon til et toppnivå innenfor de europeiske kvalitets- matmarkedene i løpet av de neste 10-15 årene.

Opplevelsen av måltidet er sentral innen området molekylær gastronomi. Erfaringsutveskling mellom kokkens kunnskaper og den systematiske teknologien som kreves i oppskalering til industriell produksjon er derfor vesentlig. Copyright: Nofima

Opplevelsen av måltidet er sentral innen området molekylær gastronomi. Erfaringsutveskling mellom kokkens kunnskaper og den systematiske teknologien som kreves i oppskalering til industriell produksjon er derfor vesentlig.

Kontaktperson

  • Helge Bergslien

    Fasilitator Kunnskap, NCE Culinology

    Tlf: + 47 51 87 45 76

    Mobil: +47 450 15 280

Les også

Kontaktperson

Les også