Prosjekt

Fra Forskning til faktura - Innovasjon og omstilling i de russiske nordområdene

Nøkkeldata

Startdato 29. november 2003
Sluttdato 29. november 2005
Oppdragsgiver Interreg IIIA Nord og Troms fylkeskommune
I samarbeid med Kola Science Centre - Vitenskapsakademiet i Apatity

Hovedfokus for prosjektet er å frembringe kunnskap og kompetanse om de viktigste prosessene som legger rammene for den nye næringspolitikken og etableringer av nye, mindre kunnskapsbedrifter i det nordvestlige Russland.

Som kjent er den Sovjetiske foretaksstrukturen preget av store foretak, ofte med flere tusen ansatte. Etter Sovjetunionens fall har det imidlertid vokst frem en ny struktur med mindre foretak. Dette har åpnet for et større mulighetsområde for norske næringsaktører. Vi ønsker å se nærmere på de premissene som legges fra sentrale og regionale myndigheter. Det er tre hoveddimensjoner som antas å danne grunnlaget for retningen i utviklingen i Nordvest-Russland. Den ene er de høyere-ordens institusjonelle rammene som legges til grunn fra myndighetenes side. Den andre er den eksisterende industristrukturen og næringsorganiseringen i Russland og den tredje dimensjonen tar for seg russernes kognitive rammeverk. En annen del av dette prosjektet er en anvendt pillar som går på utviklingen av en Teknopark i tilknytning til vitenskapsakademiets hovedsete i Apatity. Koblingen til teknoparken gir også prosjektet direkte næringsrelevans. På norsk side vil relevante næringsforretninger bli koblet inn i arbeidet.

Forskningsområde

Forskningsområde