Prosjekt

Alternative måter å skaffe mer penger til innenlands markedsføring av fisk og annen sjømat

Nøkkeldata

Startdato 31. juli 2005
Sluttdato 31. januar 2006
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Oppdragsgiver Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Eksportutvalget for fisk (EFF) er pålagt ansvaret for å drive fellesmarkedsføring av sjømat også på hjemmemarkedet. Men siden EFFs finansiering hentes fra en avgift på eksporterte fiskeprodukter, vil det alltid være begrensninger på hvor mye EFF kan avsette til Norge kontra alle de andre markedene man skal betjene.

Kombinasjonen av sterke merkevarelokomotiver og store budsjetter til fellesmarkedsføring gjør at næringsmidlene fra landbruket skaffer seg en helt annen oppmerksomhet på hjemmemarkedet enn det man kan finansiere fra fiskerisiden. Det er også et helsepolitisk ønske å øke inntaket av sjømat, men denne målsettingen er vanskeligere å oppfylle når tilgjengelige markedsføringsressurser fra fiskerinæringa er små.

Fiskeriforsknings rapport nr. 7/06 " Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering" skisserer hvordan ressursbruken innenfor generisk markedsføring av næringsmidler er i Norge i dag. Rapporten drøfter fire alternative måter å skaffe minimum 20 millioner kr pr år for å finansiere generisk markedsføring av sjømat i Norge.

  1. Økning av dagens eksportavgift: Dagens eksportavgift beholdes, men økes slik at man til en hver tid kan avsette ca 20 millioner kroner til fellesmarkedsføring innenlands.
  2. Avgiftsinnkrevingen flyttes til førstehåndsomsetningen/slakteri. Dette alternativet innebærer at dagens system med eksportavgift avvikles. I stedet innføres en ny avgift på førstehånd. Avgiften innkreves gjennom salgslagene for villfisk og på slakteri/pakkeanlegg for oppdrettet sjømat. Fordeling av den totale avgiftspotten mellom hjemmemarked og eksportmarked må gi tilstrekkelig sikkerhet for at man er operative i alle markeder.
  3. Beholde eksportavgift og innføre en ny avgift på førstehåndsomsetning: Dette alternativet medfører at man beholder eksportavgiften, men innfører en avgift på førstehåndsomsetningen gjennom salgslagene. Denne avgiften skal eksklusivt brukes til markedsføring innenlands. Bidraget fra oppdrettsartene vil måtte komme ved at eksportavgiftene på disse artene deles mellom hjemme- og utemarkedet.
  4. Beholde eksportavgiften og innføre en ny avgift på førstehåndsomsetning og på slakteri/pakkeri: Dette alternativet representerer en todeling av avgiftssystemet. Eksportavgiften beholdes som i dag, men brukes utelukkende til eksportfremmende tiltak. Den innenlandske markedsføringen finansieres av en avgift på førstehåndsomsetningen samt en ditto avgift på all sjømat som går gjennom slakteri/pakkeri.

 

Prosjektleder

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder