Prosjekt

Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Nøkkeldata

Startdato 1. mars 2010
Sluttdato 1. mars 2011

Informasjon om britiske forbrukeres preferanser, kunnskaper og oppfatninger vil kunne gjøre norske filetbedrifter bedre rustet til å møte nye utfordringer i markedet, tilpasse produksjon, bedre konkurranseevnen og legge til rette for økt lønnsomhet.

Tradisjonelt sett har to kategorier filetprodukter av hvitfisk vært dominerende i det britiske markedet, fersk og fryst filet. Ferske produkter distribueres gjennom manuelle fiskedisker eller brettpakkede, selvbetjente produkter. Fryste produkter finner man i frysedisken.

Et alternativ til ”genuint” ferske fileter, er ”tilsynelatende” ferske fileter, dvs. tinte fileter produsert av ferskt råstoff eller fryst rundfisk. I følge informanter i norsk filetindustri og Storbritannia, er utbredelsen av ”tilsynelatende” ferske filetprodukter betydelig. Siden de tilbys i samme form som genuint ferske produkter, kan det være liten tvil om at produktene konkurrerer.

Hva som imidlertid er mer usikkert er utbredelsen og markedsposisjonen. Det er også usikkert i hvor sterk grad britiske konsumenter har preferanser for det ene eller andre av produktvariantene. Likeledes er det usikkert hvordan budskapet om at produktet er tint formidles og oppfattes. Her vil lovverket legge føringer, men vi antar også at ulike salgskanaler vektlegger informasjonselementene ulikt.

Informasjon om britiske forbrukeres preferanser, kunnskaper og oppfatninger vil kunne gjøre norske filetbedrifter bedre rustet til å møte nye utfordringer i markedet, tilpasse produksjon, bedre konkurranseevnen og legge til rette for økt lønnsomhet. Kunnskap om hvordan forbrukerne oppfatter ulike filetprodukter vil også være viktige innspill for produktutvikling og utvikling av nye strategier for å møte fremtiden.