Prosjekt

FHF - Robust Fish

Building up the knowledge base to improve robustness of farmed salmon

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2010
Sluttdato 30. september 2012

Main objective is to obtain knowledge, develop new methodology and build competence that contribute to improved robustness and survival of farmed salmon in sea.

Sub-objectives

The project will have three major sub-objectives:

  1. Build a knowledge base for development of tests and markers for robustness
  2. Build knowledge on nutritional needs for improved robustness
  3. Coordination of activities linked to production of robust fish

Abstract
FHF og Nofima har tatt initiativet til å etablere en felles strategisk satsing for å bygge opp kompetanse som kan bidra til at oppdrettslaks blir mer robust. Grunnen er at økt robusthet vil bedre laksens evne til å takle sykdom og intensive produksjonsbetingelser. Næringen ønsker med dette å jobbe pro-aktivt med sykdomsbekjempelse for å bedre laksens helse og velferd, noe som også vil slå positivt ut på kostnadseffektivitet og bærekraft for de enkelte selskap. Satsingen er på totalt 11 millioner fordelt over 2,5 år og består av tre hovedprosjekt; GB-Robust Fisk (3 mill), GB-Ernæring og Fiskehelse (3 mill), og FHF-Robust Fisk (5 mill). I tillegg vil satsingen involvere en rekke randsone prosjekt innen Nofima.

Hovedmålet til FHF Robust Fisk er å fremskaffe kunnskap, utvikle nye metoder og bygge kompetanse i Nofima som bidrar til økt overlevelse av oppdrettslaks i sjøfasen.

Prosjektet er delt inn i tre hovedområder.

Den første bolken vil fokusere på å beskrive hva som karakteriserer en robust laks, samt at nye former for robusthetstester vil bli utprøvd i kombinasjon med avanserte analysemetoder for å måle fiskens fysiologiske respons.

Den andre bolken vil ha fokus på å undersøke hvordan ernæringsstatus og strømningsforhold på sjølokalitet påvirker robustheten til laks andre år i sjø. Dette vil bli studert i et omfattende sjøforsøk med oppfølgingsstudier i cellekultur.

Sjøforsøket vil bli avsluttet med et challenge-studie for å studere i hvilken grad behandlingene påvirker sykdomsmotstand hos fisken. Videre vil bolken inkludere en rekke omfattende analyser som vil beskrive hvordan blant annet fettvev og hjertets funksjon påvirkes av ernæringsstatus og strømningsforhold. Dette arbeidet vil ha spesielt fokus på å forstå hvordan fiskens betennelsesnivå påvirker robusthet. Prosjektet vil også bidra med materiale til to ulike prosjekt som omhandler fillétkvalitet noe som sikrer gode synergieffekter og effektiv bruk av forskningsmidler. Den siste bolken vil ha fokus på å koordinere aktiviteten innen satsingen på robust fisk.

FHF Robust Fisk-prosjektet vil bidra med forskning som vil komme næringen til nytte både på kort og lengre sikt. I løpet av prosjektperioden vil vi kunne gi vitenskapelig fundert tilbakemelding på i hvilken grad valg av sjølokalitet i kombinasjon med to forskjellig ernæringsstatuser påvirker robusthet. Vi vil også få etablert ny kunnskap om hva som karakteriserer en robust fisk og vi vil ha evaluert potensielle nye måter robusthet kan bli testet i kommersiell produksjon. Kunnskapsbasen innen Nofima vil også styrkes og viktig grunnleggende kunnskap om hvordan fettvevet påvirker fiskens helse vil bli etablert samt at vi vil bygge opp ny kunnskap innen immunologi og hjertefysiologi. Prosjektet vil således styrke Nofimas rolle som kunnskapsutvikler for akvakulturindustrien.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Prosjektleder

  • Harald Takle

    Seniorforsker

    Tlf: +47 64 97 04 45

    Mobil: +47 911 19 945