Prosjekt

Deterioration of fish muscle during cold storage

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2003
Sluttdato 30. desember 2006
Oppdragsgiver Norges forskningsråd

Hovedmålsetningen med prosjektet er å undersøke hvilke grunnleggende mekanismer som påvirker teksturegenskaper (muskelfasthet og vannbindingsevne) i kjølelagret oppdrettstorsk.

Villfanget torsk blir brukt som kontroll. Dersom kvalitetsegenskaper skal kunne kontrolleres for eksempel gjennom fôr/fôringsregime er kunnskap om de bakenforliggende mekanismer av stor betydning.

I prosjektet skal det undersøkes hvordan både fravær og nærvær av forråtnelsesbakterier i fisken påvirker muskelens vannbindingsevne og tekstur. Faktorer som påvirker vannbindingsevne, for eksempel gelatinolytisk enzymaktivitet og strukturelle endringer i den ekstracellulære matriksen skal undersøkes.

Videre skal det ved hjelp av mikroskopiteknikker undersøke strukturelle endringer i muskel som kan knyttes til proteolytisk aktivitet og nedsatt vannbindingsevne.

Prosjektleder

  • Gunn Berit Olsson

    Forskningssjef, Fiskehelse

    Tlf: +47 77 62 90 71

    Mobil: +47 474 62 565