Prosjekt

Evaluering av Distriktskvoteordningen - 2007

Nøkkeldata

Startdato 31. august 2007
Sluttdato 28. februar 2008
Oppdragsgiver Fiskeri- og kystdepartementet

Distriktskvoteordningens mål er å bidra til landing og bearbeiding av råstoff i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i industrien. Distriktskvoteordningen innebærer at det avsettes særskilte kvoter for tildeling eller landing til næringssvake distrikt.

Ordningen ble gjeninnført i 2006, og det ble gjort en avsetning av kvantum til distriktskvote tilsvarende tre prosent av gruppekvotene på torsk for fartøy mellom 15-28 meter og for trålerne. For 2007 er ordningen videreført i samme omfang og for samme fartøygrupper som i 2006.

Evalueringens hovedformål er å kartlegge fangst- og landingsmønsteret for de fartøyene som deltar i distriktskvoteordningen for 2007. Ved å følge aktørenes tilpasninger og ordningens virkemåte fra ikrafttredelsestidspunktet, skal evalueringen gi en objektiv beskrivelse av distriktskvoten som forvaltningsinstrument. Spesielt skal evaluering gi en sammenligning av ordningens virkemåte i 2007 opp i mot de funn som ble avdekket gjennom evalueringen av ordningen i 2006.

Evalueringen skal styrke Fiskeri- og kystdepartementets kunnskapsgrunnlag i den videre forvaltning av distriktskvoteordningen.

Prosjektleder

  • Bent Dreyer

    Forskningssjef, Næring og bedrift

    Tlf: +47 77 62 90 23