Prosjekt

Evaluering av prøveprosjektet med langsiktige avtaler i førstehåndsomsetningen

Nøkkeldata

Startdato 30. september 2007
Sluttdato 14. november 2007
Oppdragsgiver Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeriforskning er av Fiskeri- og kystdepartementet bedt om å evaluere prøveprosjektet med langsiktige avtaler i førstehåndsomsetningen. Ordningen er gjennomført i perioden august 2005 tom august 2007.

Dette for å gi departementet et vurderingsgrunnlag for hvorvidt langsiktige avtaler kan være en hensiktsmessig del av førstehåndsomstetningssystemet for fisk, og bidra til en eventuell fremtidig utforming av slike avtaler mellom kjøpere og selgere av fisk. Målsettingen med prosjektet er å:

  • avdekke hvem som inngikk langsiktige avtaler i perioden
  • kartlegge om langsiktige avtaler innebar en prispremie for fisker i forhold til øvrig omsetning
  • si noe om hvor stor betydning leverings- og råstoffsikkerhet hadde for henholdsvis selgere og kjøpere av fisk
  • avdekke fordeler og ulemper ved bruk av langsiktige kontrakter

I tillegg skal vi gi en tilrådning hvorvidt langsiktige kontrakter er hensiktsmessige i førstehåndsmarkedet, og hvorvidt de bør benytte en felles utforming for slike i hvitfisk- og pelagisk sektor.