Prosjekt

Fangstbasert akvakultur - Ferske filetprodukter; pre-rigor filetering, kvalitet og holdbarhet

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 31. desember 2006
Finansiert av Fiskeriforskning. Samlet finansiering er hentet fra flere kilder; som Norges forskningsråd, Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge og instituttets grunnbevilgning.

Såkalt "levendelagret" torsk ble filetert ved ulik rigortilstand og det ble målt hvordan dette påvirket kvaliteten og holdbarheten til filetene.

Mål: Dokumentere hvordan ulikt lang tid fra avliving til filetering, med tilhørende rigortilstand og muskel-pH, påvirker kvalitetsegenskaper i fersk filet, som

 • Krymping etter filetering
 • Vekttap etter filetering
 • Filetspalting, konsistens og farge
 • Sensorisk kvalitet (Filetindeks)
 • Holdbarhet (mikrobiologisk) som kjølte filetprodukter

Forsøkene tok utgangspunkt i levendefangst av torsk (snurrevad og line) og lagring av levende fisk i merd med og uten foring, før slakting og filetering. Torsk ble filetert ved ulik rigortilstand og det ble målt hvordan dette påvirket kvaliteten og holdbarheten til filetene.

Prosjektet er en del av Fiskeriforsknings aktivitet innenfor feltet Fangstbasert akvakultur i 2005 - 2006. I perioden omfattet instituttets samlede aktivitet innenfor feltet fangstbasert akvakultur utvikling av fangstteknologi, driftsregimer tilpasset den mindre kystflåten og anvendelse av levende lagret råstoff (torsk) til produksjon av ferske produkter i landbasert filetindustri.

Det er gjennomført flere forsøk med levende fangst, føring, mellomlagring med og uten foring, slakting og pre-rigor filetering av torsk. En stor del av arbeidet i prosjektet er utført som tilnærmet fullskala forsøk ute i flåte og industri mens andre deler er utført som kontrollerte laboratorieskala forsøk ved Fiskeriforskning og Sjøanlegget til Havbruksstasjonen i Tromsø.

Publikasjoner i tillegg til de du finner via lenken under:

Tobiassen T. (2005) The effect of pre rigor processing of cod (Gadus Morhua L.) on quality and shelf life. Foredrag WEFTA, Antwerpen 2005.

 

Tobiassen T., Akse L., Midling K., Aas K., Dahl R., Eilertsen G. (2006) Pre-rigor processing of cod (Gadus Morhua L.), effects on quality and shelf life. Poster, "Sats på Torsk", Tromsø 2006.

Akse L., Tobiassen T., Midling K., Aas K. (2007) Pre-rigor filetering av levendefanget torsk-I; filetkvalitet vill torsk restituert i merd etter fangst, uten foring. Fiskeriforskning rapport nr 3/2007.

Ut over dette har flere av prosjektmedarbeiderne holdt foredrag om fangstbasert akvakultur og pre-rigor filetering i ulike næringsfora og i bedrifter. Resultater fra forsøkene er dessuten formidlet direkte til bedrifter og fartøy gjennom deres medvirkning i arbeidet.

Aktuelle saker

 • Treffsted for 'levendefiskere'

  8. desember 2010

  Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark på Myre, hvor målet er å skape en møteplass der forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring. Dette er et nasjonalt prosjekt som det knyttes store forventninger til.

Prosjektleder

 • Leif Akse

  Seniorforsker

  Tlf: +47 77 62 90 32

Prosjektleder