Prosjekt

ILA-virus i vill fisk og oppdrettsfisk i Troms

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2011
Sluttdato 1. mai 2011

Formålet med prosjektet er å studere gjensidig smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA) mellom vill laks og oppdrettslaks.

Reservoaret til viruset som forårsaker ILA er ikke kjent, og hvilken rolle vill laks har ved etablering og opprettholdelse av sykdommen i et område er heller ikke kjent. I Midt-Troms har det vært gjentatte utbrudd av ILA i de samme fjordsystemene hvor vill laks har sin naturlige vandring til Målselva.

Målselva er i fangstet volum den største lakseelva i Troms fylke, og innsig av vill laks i fjordsystemet er periodevis svært stort. I dette området har vi en unik mulighet til å studere interaksjonen mellom vill laks og oppdrettslaks.

ILA har i perioden 2006-2010 blitt etablert i Troms fylke. Dette har resultert i store tap for de rammede oppdretterne, og det er gitt tillatelse til begrenset vaksinering mot sykdommen. Selv etter dette og andre mottiltak har det vært nye sykdomsutbrudd. En mulig forklaring på hvorfor sykdommen er blitt etablert akkurat her er at vill laks kan være bærer av viruset og dermed være involvert i smittespredning.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan for kystsoneforskning hvor det er angitt et behov for å bygge opp kunnskap om forholdet mellom vill fisk og oppdrettsfisk, deriblant kunnskap om gjensidig smitterisiko.

Prosjektet ble startet i 2010 på eget initiativ av Nofima Marin.

Fiskehelse og sykdomsforebygging står sentralt i Nofima Marins strategiplan og forskning på ILA er viktig i denne sammenheng, da sykdommen forårsaker tap i oppdrettsnæringen generelt og kan gi betydelige negative effekter for den enkelte oppdretter som rammes.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Smitter ILA mellom vill og oppdrettet laks?

    7. november 2011

    Oppdrettsindustrien i Troms har siden 2007 vært rammet av årlige utbrudd med infeksiøs lakseanemi (ILA). Oppdretterne som rammes av sykdommen kan miste store mengder fisk, og i kontrollerte smitteforsøk er nærmere 90 % dødelighet hos laks registrert.