Prosjekt

Markedsbaserte høstingsstrategier

Nøkkeldata

Startdato 30. august 2002
Sluttdato 31. desember 2010

Hvordan påvirker fangsreguleringene ulike ledd i verdikjeden og deres evne til å generere verdifulle produkter som både gir bedre marginer i produksjonen og tilfredse kunder. Med verdikjedeperspektivet som utgangspunkt vil dette prosjektet bidra til kunnskap om sammenhengen mellom fangstregulering og produkt- og markedstilpasning.

Pådriver og tilrettelegger for prosjektet har hele tiden vært Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, der prosjektet inngår under paraplyen "Fellestiltak for hele næringen".

Utfordringene for norskfanget fisk i våre viktigste marked kan oppsummeres til følgende:

 • det leveres råstoff av for dårlig kvalitet,
 • det høstes tidvis på feil del av bestandene,
 • fangsten konsentreres til korte og hektiske fiskesesonger,
 • kvoter og totalfangst varierer svært fra år til år.

Prosjektet styres av en bredt sammensatt referansegruppe fra så vel næringsliv som forvaltning og næringsorganisasjoner. Siden starten har det vært en forutsetning at prosjektet skal drive anvendt forskning. Rapporteringen skjer i form av foredrag for referansegruppen (og i andre relevante fora), samt arbeidsnotater og populærvitenskapelige artikler.

Bevilgningene fra FHF gir klare retningslinjer for hva prosjektet skal undersøke, noe som konkretiseres i samråd med referansegruppen. Årlig avholdes 2-3 referansegruppemøter. På siste møte i mai 2009 ble det presentert funn fra tre av inneværende års fire delprosjekter:

 1. Markedsbasert høsting av sei og hyse (se Edgar Henriksens foredrag "Utviklingen i hysefisket")
 2. Evaluering av bifangstordningen i kystflåten (se Øystein Hermansens foredrag "Bifangst torsk - høsten 2008")
 3. Miljømerking og fangstreguleringer - utvikle kunnskap om hvordan det norske fangstmønsteret er tilpasset krav knyttet til miljømerking av sjømat.
 4. Aktuelle problemstillinger fra Reguleringsmøtet (se John R. Isaksens foredrag "Loddesesongen 2009")

Flere av referansegruppens medlemmer deltar på Reguleringsmøtet. Derfra kan utfordringer og problemstillinger raskt belyses innenfor rammen av prosjektet, gjennom stor fleksibilitet. På samme vis beholdes aktualiteten i forskningsinnsatsen og synergier utnyttes.

Se presentasjoner (under vedlegg) som er avstedkommet i regi av arbeidet på dette prosjektet. Under "utdypende beskrivelse" finnes opplysninger om referansegruppen.

Referansegruppen

Prosjektet, som startet i 2002, har i hele sin levetid vært styrt av en referansegruppe sammensatt av representanter for ulike deler av fiskerinæringa og -forvaltninga. I dag består gruppa av følgende medlemmer:

 • Willy Godtliebsen, salgssjef, Norges Råfisklag , (Tromsø)
 • Berit Anna Hansen, fagsjef FoU Industri, FHL (Oslo)
 • Paul Jensen, fisker/fiskebåtreder, "Fidel", (Kvaløysletta) - Norges Kystfiskarlag
 • Jan-Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær, Norges Fiskarlag (Trondheim)
 • Anne Kjos-Veim, seksjonssjef, Utviklingsseksjonen, Fiskeridirektoratet (Bergen)
 • Kjell-Olaf Larsen, bedriftsleder Båtsfjordbruket AS, (Båtsfjord) - FHL Industri
 • Jürgen Meinert, fagsjef hvitfisk, NSL (Trondheim)
 • Thor Wold, fisker/fiskebåtreder, "Karl Wilhelm"/Andenes Kystfiske AS, (Andenes) - Norges Fiskarlag

I tillegg møter Geir Martin Lerbukt som observatør fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Flere av referansegruppemedlemmene deltar på Reguleringsmøtet. På bakgrunn av behandlingen i møtet oversender Fiskeridirektørens forslag til reguleringer for fisket etter de viktigste kommersielle fiskeslag til Fiskeri- og kystdepartementet.

Flere referansegruppemedlemmene har deltatt siden oppstarten av prosjektet og borger for en kontinuitet som evner a å se sammenhengen mellom ulike delprosjekt. Følgende personer har tidligere vært medlemmer:
Atle Monsås og Leif Harald Hanssen (NSL), Edmund Mikkelsen jr. og Jan Trollvik (EFF), Magnar Pedersen (Råfisklaget), Per Sandberg (Fiskeridirektoratet), Tor Igesund (Sunnmørsfisk AS) og Kyrre Dale (observatør FKD).
Samfunns og næringslivsforskning (SNF) i Bergen, ved Stein Ivar Steinshamn, har også vært involvert i prosjektet tidligere.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Prosjektleder

 • Bent Dreyer

  Forskningssjef, Næring og bedrift

  Tlf: +47 77 62 90 23

Prosjektleder