Prosjekt

Muligheter og barrierer for kommersialisering av ulike LUR-arter

Nøkkeldata

Startdato 1. november 2010
Sluttdato 1. juni 2011

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsker å få kartlagt forutsetninger og barrierer for kommersiell utnyttelse av arter som betegnes om lite utnyttede ressurser (LUR).

Prosjektet tar sikte på å gjennomgå LUR-artene, for derigjennom å vurdere hvilke arter som har størst mulighet for kommersialisering på kort og lang sikt.

Undersøkelsen skal ta hensyn til ressurstilgang, høstingsmetoder, foredling, logistikk og marked. I tillegg kan rammebetingelser og så vanskeliggjøre kommersiell utnyttelse.

Det skal skrives rapport, samt utgis en populærvitenskapelig artikkel. Nofima vil også bidra med foredrag på aktuelle arenaer.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker