Prosjekt

Northcharr

Nøkkeldata

Startdato 1. juni 2008
Sluttdato 30. mai 2011

Hovedmålsettingen er å utvikle bærekraftig oppdrett av arktisk røye i nordområdene.

Oppdrett av arktisk røye er så langt en liten men lovende næring i NPP området. Arktisk røye blir hovedsakelig produsert på Island (2700 tonn/år), i Sverige (1500 tonn/år) og i Norge (700 tonn/år) ved bruk av forskjellige produksjonsteknologier.

Hovedmålsettingen er å utvikle oppdrett av arktisk røye i nordområdene ved:

 • Å identifisere produksjonspotensiale og flaskehalser i forskjellige regioner og forskjellige produksjonsteknologier.
 • Ved å utvikle og implementere løsninger til problemer i oppdrett som vi allerede har identifisert.
 • Ved å igangsette trippel-helix strukturer for å gi deltakere verktøy og kontaktnettverk som kan bidra positivt til utvikling av næringen.

Identifisering av potensiale og flaskehalser

 • Status og generelle utviklingstrender vil bli beskrevet.
 • Informasjon om årlig produksjon, produksjonsteknologi, fiskebestander, helsestatus, så vel som lovgivning, produksjonsstrategier og ansattes kvalifikasjoner vil samles inn.
 • Flaskehalser i produksjonen vil bli identifisert for de ulike landene og for de ulike produksjonsteknologiene. Informasjonen hentes fra myndigheter, eksportdatabaser og direkte fra oppdrettere.
 • Identifisering av problemer gir mulighet til å koordinere FOU-aktiviteter og muliggjør mer effektiv bruk av FOU-midler.
 • Statusbeskrivelse av oppdrett i ulike miljø og med ulik produksjonsteknologi vil gi en empirisk database for produksjon av "Best practice" protokoller for arktisk røye, som reflekterer dagens produksjonskapasitet og fremtidige prospekter.

Allerede identifiserte problemstillinger

 • Forbedre overlevelse på eggstadiet ved optimalisering av stamfiskhold
 • Se nærmere på nye og bærekraftige ingredienser i fiskefôr, som f.eks blåskjell og planteoljer
 • Finne optimale fôringsrutiner for å forbedre fôrutnyttelsen
 • Definere velferdsstandarder for røyeoppdrett, herunder alternativer til CO2 ved slakting.
 • Utvikle en modell for å beregne miljøpåvirkning
 • Vannbehandling i resirkuleringssystemer

Trippel helix nettverk

 • Gjennom å få investorer, representanter fra lokalmiljøer, forskningsmiljøer til å motes og presentere og diskutere passende strategier, metoder, lokaliteter og markedsarbeid ønsker vi å bidra til at opprettelse av nye bedrifter og/eller nye lokaliteter.
 • Vi ønsker å oppmuntre til eierskap på tvers av landegrensene som et verktøy for å stimulere produksjonen.

Mål:

 • En utprøvd og dokumentert best practice for trippel helix nettverk i røyeoppdrett.
 • En økning i antall nye bedrifter på minst 4 med en total årlig produksjon på minst 1000 tonn i løpet av de neste 5 år.
 • Eksisterende bedrifter vil øke sin produksjon fra ca 3000 tonn til 6000 tonn innen 5 år.
 • Øket lokal og regional prosessering av fisken med opprettelse av minst 2 prosesseringsbedrifter
 • En økning i antall ansatte på minst 25 årsverk i oppdrettsanlegg og en økning på rundt 25 personer i nye og eksisterende prosesseringsanlegg.
 • Prosjektet vil produsere rapporter, produksjonsprotokoller, retningslinjer og standarder og et dataprogram. Formidling av dette vil skje gjennom populærvitenskapelige og vitenskapelige rapporter, kurs, nettsiden charrnet.org og på lokale så vel som internasjonale møter.
Arktisk røye - kjønnsmoden hann. Foto: Bjørn-Steinar Sæther
Copyright: Nofima

Arktisk røye - kjønnsmoden hann.

Aktuelle saker

 • Samler seg om røye

  9. februar 2005

  Et europeisk nettverk for røyeinteresserte er etablert med egne nettsider. Fiskeriforskning har deltatt i arbeidet med å samle informasjon om Arktisk røye.