Prosjekt

Nye marked for pelagisk fisk

Nøkkeldata

Startdato 3. desember 2009
Sluttdato 31. mars 2012

Pelagisk fisk, slik som sild, makrell og lodde har vært og er svært viktige arter i norsk fiskerinæring. Imidlertid er eksporten av pelagisk konsumfisk konsentrert til et relativt begrenset antall markeder, og det vil kunne få svært store konsekvenser dersom et eller flere av disse markedene skulle svekkes eller falle bort.

I dette prosjektet skal vi se nærmere på tre markeder: Brasil, Egypt og Kasakhsatan som nye potensielle markeder for norsk pelagisk fisk.

Prosjektet gjennomføres i 2 faser, der det i fase 1 skal skje følgende:

 • Det foretas en grundigere innhenting av data som er definert som kritisk for markedsattraktivitet. Herunder innhentes informasjon om makrofaktorer knyttet til politikk og økonomi som er bestemmende for markedets aktualitet; inklusiv nåværende situasjon og forventet utvikling de nærmeste åra.
 • Det foretas minst ett markedsbesøk i hvert av målområdene. Fokus er på å;
  - undersøke tradisjoner for pelagisk fisk/sild.
  - danne seg et bilde av industri, distribusjonkanaler, distribusjonsfasiliteter og utsalg, inklusive holdninger og adferd hos aktørene.
  - fremskaffe viktig informasjon knyttet til markedsadgang og institusjonelle barrierer.
  - få en bedre oversikt over konkurransesituasjonen i markedet.
  - vurdere muligheten for og nødvendigheten av produktutvikling.

Prosjektet vil ha en naturlig fase 2 som:

 • drøfter inngangsstrategier og markedsstrategier nærmere.
 • drøfter produkttilpasninger i de ulike markedene.
 • deltar i markedstester og implementering av strategier.
 • vurderer ytterligere markeder for videre studier, eksempelvis Kina, India, Angola, Kamerun, Jordan med mer.
None Foto: Illustrasjon: Oddvar Dahl

Aktuelle saker