Prosjekt

Økt utnyttelse av mineraler i fiskebein

Nøkkeldata

Startdato 1. oktober 2010
Sluttdato 31. desember 2011

Volumet av restråstoff fra pelagisk sektor, oppdrettsfisk og fiskeri utgjør ca 700.000 tonn (SINTEF 2010), hvorav henholdsvis 230’, 206’ og 234’ fra sild, oppdrettsfisk og hvitfisksektor.

Næringsstoffer i beinfraksjonen (25-30 % av biprodukt), utgjør et tilleggsråstoff for akvakulturindustri som i liten grad blir utnyttet fordi protein og mineraler i beinråstoff foreligger på en kompleks bundet form som er lite tilgjengelig.

Nofima har i flere år jobbet med å optimalisere prosess for å gjøre særlig mineraler i fiskebein mer vannløselig og lett tilgjengelig for laks. Fôringsforsøk med beinhydrolysat fra kolmule har vist at fordøyeligheten av P fra fiskebein er høyere enn det man kan oppnå ved å tilsette kommersielle P-salter i fôret, samtidig som det er påvist produksjonsmessige forbedringer på vekst og fordøyelighet av andre næringsstoffer.

Nofima vil jobbe videre med å dokumentere merverdi av mineralrike nye fôringredienser basert på restråstoff fra sild, og vil dokumentere effekt av nye marine ingredienser på vekst, mineralisering og skjelettutvikling i laks.

Fôringsforsøk vil bli gjennomført både i ferskvann og sjøvann for å

a) studere forskjeller i mineralbehov,

b) dokumentere effekter av organiske mineralkilder i fôr til laks på ulike utviklingstrinn, og

c) studere mulige merverdi av å fôre laks med en balansert kilde til naturlige mineraler helt fra tidlige utviklingstrinn, med tanke på hvordan dette vil påvirke skjelettet på seinere stadier i utviklingen (”cross-over” parr-smolt fôringsforsøk).

Prosjektet vil bidra til verdiskaping fra marint restråstoff på en måte som ivaretar miljø, bærekraft og helse/velferd i oppdrettsfisk.

Prosjektet er en del av FHFs "Robust fisk"-satsing.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima