Prosjekt

Økt verdiskapning med kvalen som råstoff

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2004
Sluttdato 31. januar 2006
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
I samarbeid med Rapporten er ført i pennen av Jens Østli v/Fiskeriforskning på vegne av en referansegruppe bestående av: Erling Holmeset jr., Norges Fiskarlag, referansegruppens leder Ole Mindor Myklebust, "Kato A/S", kvalfanger Aino Ellingsen, "Karsten J. Ellingsen A/S", tilvirker Åge Eriksen, "Hopen Fisk og Sild A/S", tilvirker Bjørn-Hugo Bendiksen, Norges Småkvalfangerlag Harald Dahl/Hermod Larsen, Norges Råfisklag Stine Hammer, Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Berit A. Hanssen, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Gunnar Kristian Halvorsen, sekretær for "Sjøpattedyrprogrammet" Emil B. Jessen, Innovasjon Norge

Norsk fangst av vågekval har stor økonomisk betydning for mange av de aktørene som er involvert på sjø og land. Kvotene har økt, og næringen merker at det er betydelige utfordringer i å omsette kjøttet.

Markedet for fryst kvalkjøtt har endret seg, samtidig har det nye kvoteåret med tidligere oppstart medført at man kan strekke sesongen for ferskt kjøtt. I Fiskeriforsknings rapport " Økt verdiskapning med kvalen som råstoff. Fokus på kvalkjøtt", gis det en oppsummering av status for kval(kjøtt)næringa etter fangstsesongen 2005 samt forslag til et knippe tiltak som man mener kan bidra til å utløse det verdiskapningspotensiale som næringa sjøl mener å ha:

  1. Referansegruppen anbefaler at man iverksetter et kvalitetsprosjekt med deltagere fra hele verdikjeden. Målsettingen er å bedre kvalitet, distribusjon og omsetning av kvalkjøttprodukter innenlands slik at den totale verdiskapning fra kvalkjøtt øker.
  2. Referansegruppen anbefaler at det foretas en gjennomgang av omsetningssystemet for kval slik at man sikrer en bedre kobling mellom kvalitet og pris, herunder å vurdere økt bruk av langsiktige leveringsavtaler.
  3. Referansegruppen mener at det generiske markedsarbeidet for kvalkjøtt i Norge må fortsette. Referansegruppen foreslår derfor at man vurderer Reklameutvalget for småkvalkjøtt sitt finansielle grunnlag, sammensetning og organisering i den hensikt å styrke Reklameutvalgets rolle i den generiske markedsføringen av kvalkjøtt i Norge.
  4. Referansegruppen anser det som nødvendig med tiltak for å høyne kvalkjøttkompetansen hos de ansatte i ferskvarediskene. Det anbefales derfor at Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) kontaktes for å innarbeide kvalkjøtt i utviklingsprosjektet ?Sjømatskolen?. Også andre initiativ bør vurderes.
  5. Referansegruppen anbefaler at man vurderer merkeordninger som kan være aktuelle for plassering/profilering av kvalkjøtt.
  6. Referansegruppen anbefaler at fangstsesongen utvides.
  7. Referansegruppen anbefaler at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond sammen med berørte næringsorganisasjoner vurderer behovet for en fellearena for aktørene innenfor kvalkjøttnæringen