Prosjekt

Reduksjon av dioksin og PCB i fiskeolje

Nøkkeldata

Startdato 31. mars 2003
Sluttdato 30. desember 2005
Oppdragsgiver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Innovasjon Norge, FHL fiskemel, Norges Sildesalgslag
I samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL), NIFES

EU-kommisjonen har vedtatt å innføre grenseverdier for maksimum innhold av dioksin i fiskeolje og fiskemel på henholdsvis 6,0 og 1,25 ng WHO-PCDD/F TEQ/kg.

For enkelte råstoffslag vil innholdet av dioksiner og furaner være så høyt at den produserte fiskeolje og -mel vil ligge over de vedtatte grenseverdier. Dette gjelder spesielt for fisk fanget i forurensede områder (bl.a. Nordsjøen, Østersjøen og Skagerak), fisk med lavt fettinnhold og biprodukter fra hvitfiskindustrien.

Dioksinlignende PCB er ikke tatt med i det vedtatte EU-regelverk, men forventes inkludert etter revisjon av grenseverdiene mot slutten av 2004. Dette vil øke TEQ-nivå 2-3 ganger og medføre at tilnærmet all norskprodusert fiskeolje og -mel vil ligge over dagens grenseverdier.

Forskningsprosjektet har som målsetning å vurdere alternative teknologier for reduksjon av dioksin og PCB i fiskeolje med hovedvekt på bruk av aktivt kull adsorbsjon og molekyllærdestillasjon.

Utvikling av effektive forbehandlingsteknikker og optimalisering av prosessbetingelser vil være sentrale områder.

I prosjektet vil det også bli undersøkt i hvilken grad de testede prosessbetingelser fjerner andre aktuelle miljøgifter som bromerte flammehemmere og tungmetallet arsen. I tillegg vil eventuelle negative effekter på oksidasjonsstabilitet, fettsyresammensetning, vitamininnhold osv. bli undersøkt.

Basert på de fremkomne resultater, vil det bli gjennomført økonomiske analyser for å vurdere hvilken rensemetode som er mest kostnadseffektiv.

Aktuelle saker

Kontaktperson

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde