Prosjekt

CoastTour

Samarbeid for utvikling av kystturisme

Nøkkeldata

Startdato 8. september 2011
Sluttdato 31. august 2014
I samarbeid med Norsk Senter for Bygdeforskning (NTNU), Hurtigruten, Norges sjømatråd, Rica, Forum for visningsanlegg i havbruk, NHO Reiseliv

Kystturismen utvikler seg i Norge, men næringen møter utfordringer med hensyn på lønnsomhet og profesjonalitet. Økt samarbeid mellom de ulike kystnæringene kan gi nyskaping og økt lønnsomhet for alle sektorer.

Fiskeri- og kystdepartementet har fremhevet behovet for økt samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen. (Eks vis i ”Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008 – 2011”)

Et økt samarbeid mellom disse sektorene vil både styrke Norge som reisemål og som sjømatnasjon. I tillegg til et slikt tverrsektorielt samarbeid er det viktig med økt samarbeid mellom små og store reiselivsbedrifter og mellom rurale og urbane aktører i utvikling av kystturismen. Det har i liten grad vært en systematisk kunnskapsbygging på utvikling av kystturisme under de rammebetingelser som råder i Norge. Prosjektet “CoastTour” vil bidra til økt kunnskap gjennom å samle og systematisere ulike bedrifters erfaring med samarbeid i utviklingen av norsk kystturisme. Prosjektet vil inkludere en identifisering av aktørenes opplevelse av muligheter og barrierer for slikt samarbeid.

Hovedmålet i prosjektet er å besvare følgende forskningsspørsmål: Kan samarbeid mellom aktører på tvers av næringer, størrelse og urban-rural lokalisering bidra til en utvikling av en profesjonell og lønnsom kystturisme i Norge?

Hovedmetoden for datainnsamling vil være case-studier. Utvalgte case er:
a) leverandører av sjømat til Rica (Rica Nidelven i Trondheim),
b) samarbeid mellom Hurtigruten og tilbydere av reiselivsopplevelser langs kysten,
c) en nyskapende opplevelsesbedrift sitt lokale samarbeid og kunderelasjoner, og
d) Forum for visningsanlegg i havbruk.

Prosjektperioden vil være tre år, fra september 2011 til august 2014. Prosjektet vil bli utført av Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim (prosjektansvarlig) og Nofima i Tromsø. Prosjektet vil også involvere samarbeid med Simon Fraser University i Vancouver, Canada. De norske brukerpartnere er NHO Reiseliv, Hurtigruten, Rica, Forum for visningsanlegg i havbruk og Norges sjømatråd.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Trude Borch

    Forsker

    Tlf: +47 77 62 92 48

    Mobil: +47 979 65 179

Personer