Prosjekt

Sammenheng mellom råstoffkvalitet og produktutbytte i filetproduksjon av torsk og hyse

Nøkkeldata

Startdato 1. mai 2011
Sluttdato 30. juni 2012

Formålet er å dokumentere hva definert variasjon i råstoffkvalitet faktisk betyr for produksjonsresultatet og dermed for det økonomiske resultatet i filetproduksjon fra kjølt (fersk) torsk og hyse.

Prosjektet vil bli gjennomført som ”fullskala” forsøk med målinger under ordinær produksjon i fire nordnorske filetbedrifter. Personell fra Nofima er til stede i bedriften under prøveproduksjonen og utfører følgende registreringer av råstoffkvaliteten, fileteringsprosessen og produksjonsresultatet:

Fangst-/råstoffdata:

 • Fangstdato, -fartøy, -redskap og -felt
 • Råstoffbehandling om bord (bløgging, kjøling, pumping)
 • Råstoffbehandling på land (sortering, kjøling, mv.)

Dokumentasjon av råstoffkvalitet (hel fisk) før produksjon:

 • Fangst-/pumpeskader (fangstskadeindeks)
 • Utblødningsgrad og generell kvalitet (sløyesnitt, rensing, konsistens, mv.)
 • Temperatur

Dokumentasjon av kvalitet på skinnet filet (stikkprøver i linja under produksjon):

 • Filetkvalitet (spalting, feilskjæring, konsistens, farge)

Målinger i filetlinja og data fra bedriftens produksjonskontroll:

 • Tidsbruk i produksjonen (produsert mengde/timer)
 • Råstoffvekt inn og (samlet)produktvekt ut
 • Produktmix (f.eks: loins, tails, blokk, farse, etc.)
 • Andel av produktene som pakket fersk, eller som fryses.