Prosjekt

Sjøvannsinnblanding i intensiv smoltproduksjon: effekter på helse, velferd og risiko for vintersår

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2004
Sluttdato 30. desember 2007
Finansiert av Norges forskningsråd, Marine Harvest, Fiskeriforskning, Aquanet
I samarbeid med NIVA, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Bergen, Marine Harvest, Aquanet

Hovedmålsettingen er å skaffe fram ny kunnskap om sammenhengene mellom sjøvannsinnblanding, redusert vannkvalitet som følge av intensiv produksjon og vintersårproblemer hos laks.

Fiskesykdommen vintersår er et økende problem i norsk lakseoppdrett. I dette forskningprosjektet skal man undersøke om dette har sammenheng med økt bruk av sjøvann i intensiv settefiskproduksjon.

Det er mange grunner til at en bruker sjøvann i settefiskproduksjonen. Ferskvann er ofte en knapp ressurs, og for å kunne øke produksjonen er det blitt vanlig å blande inn sjøvann. I tillegg brukes sjøvann som vannbehandling og for å sjøvannstilvenne fisken. Ofte kombineres sjøvannsinnblanding med svært intensiv produksjon, som innebærer lavt vannforbruk, høye fisketettheter og oksygenering.

Samtidig med at bruken av sjøvann har økt, har det vært en økning i forekomsten av vintersår. Fiskeriforskning samarbeider nå med en rekke andre forskningsmiljøer for å undersøke om det er en sammenheng mellom vintersårproblemene og bruken av varierende mengder sjøvann i produksjonen av settefisk. Hittil har dette vært lite undersøkt, og det er derfor mangelfull vitenskapelig kunnskap om de helse- og velferdsmessige konsekvensene av praksisen.

Det er påbudt med UV-behandling av sjøvann i settefiskanlegg, men erfaringen fra settefisknæringen tyder imidlertid på at denne ikke er god nok. Forskerne skal nå kartlegge hva som skjer med bakteriesamfunnet ved UV-behandlingen og undersøke om alternativ vannbehandling kan redusere faren for vintersår.

Forskerne skal også undersøke om brakkvann i kombinasjon med dårlig vannkvalitet og høye fisketettheter kan svekke fisken og ytterligere øke risikoen for vintersårutbrudd. Fiskens smoltkvalitet, overlevelse og prestasjon i sjøfasen vil også bli undersøkt.

Kunnskap om sammenhengen mellom driftsforhold og vintersår kan bidra til å sikre laksens helse og velferd, og vil kunne gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig.

Prosjektleder

  • Hilde Toften

    Forskningssjef, Produksjonsbiologi

    Tlf: +47 77 62 90 53