Prosjekt

Handels- og transportrelasjoner Nord-Norge/Russland

Nøkkeldata

Startdato 1. oktober 2010
Sluttdato 31. juli 2011
Finansiert av Regionale forskningsfond Nord

I dette omsøkte kvalifiseringsprosjektet skal Nofima og Nordlandsforskning i fellesskap utforme en større søknad med henvisning til det prioriterte forskningsområdet ”kartlegging av transportløsninger, handelshindringer eller hindringer mot næringsutvikling” innen temaet ”Grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen”.

Søknaden vil være rettet mot å etablere et felles kunnskapsgrunnlag for videre studier av handels- og transportrelasjoner mellom sjømatprodusentene i Nord-Norge og markedene i Russland og aktuelle SUS-land.

Arbeidet i forprosjektet skal brukes som et kvalifiseringsprosjekt og har som mål å avgrense og presisere de viktigste områder og forutsetninger for regional utvikling i Nord-Norge av handel og transportmessig infrastrukturutvikling.

En viktig dimensjon i forprosjektet er også å styrke kunnskapsgrunnlag og forskningsnettverket for å understøtte strategiutvikling og samhandling mellom nasjonale/regionale utviklingsaktører og regionale næringsmiljøer.

Fullstendig tittel på prosjektet er "Utvikling av handels- og transportrelasjonene mellom Nord-Norge og Russland/SUS-land på fiskerisektoren"

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima