Prosjekt

Utvikling av teinefisket eller hvitfisk i Norge

Nøkkeldata

Startdato 1. april 2010
Sluttdato 31. desember 2010
I samarbeid med Universitetet i Tromsø/BFE og SINTEF

Målsetting med prosjektet er å finne ut om teknologien bak det suksessfulle teinefiskeriet etter torsk i Alaska kan overføres til norske forhold.

Følgende skal gjennomføres:

- Sammenfatte hva som er gjort tidligere innen utvikling av fisketeiner i norsk fiskeri og gjøre opp status for teinefiskeri som er sammenliknbart andre steder i verden gjennom en litterturstudie.

- Videre skal det gjennomføres en ekskursjon til Alaska der representanter fra fiskeri og forskning deltar. Hensikten med dette er å få dialog med forvaltningsmyndigheter, FoU-organisasjoner og fiskerinæringen om hvordan en vurderer dette fiskeriet for fremtiden. Spørsmål om utbredelse og trender, forvaltningsmessige utfordringer (størrelsesseleksjon, bifangst) er sentralt. I tillegg er det planlagt at gruppen skal ut på sjøen for å dokumentere løsninger og praktisk fiske.

- Med bakgrunn i ovenstående gjøres en vurdering av hvordan erfaringer fra andre steder i verden kan tilpasses norske forhold samt en vurdering av av driftsøkonomiske forhold som har betydning for innføring av driftsformen i den norske kystflåten.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima