Prosjekt

Velferd hos oppdrettsfisk

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2000
Sluttdato 30. desember 2005
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
I samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norges Landsbrukshøgskole

Dette strategiske programmet tar sikte på å framskaffe basal kunnskap om atferd og fysiologi, med tanke på å optimalisere fiskens velferd i oppdrett.

Interessen for dyrevelferd har økt både internasjonalt og i Norge. Dette har ført til større bevissthet om at matvarene skal produseres på en etisk forsvarlig måte.

Dette strategiske programmet tar sikte på å framskaffe basal kunnskap om atferd og fysiologi, med tanke på å optimalisere fiskens velferd i oppdrett. Programmet skal utvikle Fiskeriforsknings, Havforskningsinstituttets og Norges landbrukshøgskoles spisskompetanse på fiskevelferd, særlig på områdene aggresjon og fødehierarki, preferanse for vannmiljø, tetthet og atferd hos fisk i merd, bevissthet og læring, samt produksjonslidelser.

De eksperimentelle studiene dekker en rekke problemstillinger gjennom livsløpet til oppdrettsfisk; fra prenatalt stress, via læring, miljøtoleranse og miljøpreferanse, til utviklingen av individuell atferd og til fullskala forsøk om hvordan oppdrettsfisk bruker merdvolumet i et anlegg.

Programmet har bidratt til utviklingen av et atferdslaboratorium ved Fiskeriforskning og et merdlaboratorium ved Matre Havbruksstasjon, der atferden til henholdsvis settefisk og voksen fisk studeres under kontrollerte betingelser. Velferdskvaliteter kan vise seg å bli avgjørende for videreutviklingen av norsk fiskeoppdrett både i form av bedre kvalitet, økt produksjon, forbedrede driftsrutiner, nye produksjonsregimer og utvikling av utstyr.

Kompetanseheving står sentralt, og tre doktorgradsstipend og ett postdoktorstipend inngår i programmet.