Prosjekt

Vertikal organisering av matvareproduksjon

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2003
Sluttdato 30. desember 2006
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
I samarbeid med Norges handelshøyskole i Bergen ved Kjell Grønhaug, Norges fiskerihøgskole i Tromsø ved Kåre Hansen, Statens institutt for forbruksforskning på Lysaker ved Arne Dulsrud

Full tittel på prosjektet er: "Vertikal organisering av matvareproduksjon - konsekvenser for kvalitetskontroll og innovasjonsevne".

Formålet med prosjektet er å undersøke om - og i hvilken grad - vertikal integrering mellom ulike ledd av verdikjeden påvirker kvalitetsstyring i norsk matvareprodukjson, og om - eller hvorvidt - denne formen for organisering mellom de ulike delene av matvarekjeden - fra råstoff til ferdigvare - påvirker innovasjonsevnen til aktørene.

I faglitteraturen fremheves høy grad av vertikal integrering mellom leddene i verdikjeden som en suksessfaktor for kvalitetskontroll og innovasjonsevne. I en global konkurranse der også matvarer inngår vil de nasjonale verdikjedenes evne til å styre råvarekvalitet og sikre matvaretrygghet bidra til økt konkurransekraft. Derfor er det overraskende at det i empirisk litteratur i så liten grad belyses hvordan vertikal integrering påvirker bedriftenes evne til å styre råvarekvalitet og påvirke prosess- og produktutvikling.

Prosjektet søker å bøte på denne mangelen ved å utvikle ny kunnskap om hvordan - og hvorvidt - den vertikale organiseringen av verdikjeden bidrar til å bedre bedriftenes evne til å styre produktkvalitet og lykkes i prosess- og produktutvikling.

Prosjektleder

  • Bent Dreyer

    Forskningssjef, Næring og bedrift

    Tlf: +47 77 62 90 23